RÅ 2002 not 33

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 33. Överklagande av G.R. ang. inkomsttaxering 1998 m.m. - G.R. redovisade i sin deklaration i inkomstslaget tjänst ersättning från arbetslöshetskassa med 144 270 kr. Skattemyndigheten i Växjö taxerade honom i enlighet med deklarationen. I beslut den 27 oktober 1998 påförde skattemyndigheten G.R. intäkt från Kristen Tro/Athena Rehab med 150 000 kr i inkomstslaget tjänst. Han påfördes även skattetillägg med 40 procent av den inkomstskatt som belöper på 150 000 kr. G.R. yrkade hos Länsrätten i Kronobergs län att bli taxerad enligt sin deklaration. Länsrätten avslog i dom den 13 april 1999 överklagandet. Kammarrätten i Jönköping ändrade i den nu överklagade domen den 15 juni 2001 inte länsrättens dom. - G.R. fullföljde sin talan. Han ansökte även om resning. -Regeringsrätten (2002-03-12, Ragnemalm, Almgren, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad G.R. anfört i Regeringsrätten utgör inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Den prövning som sker i ärendet om prövningstillstånd innefattar alltså ställningstagande i denna fråga. Någon särskild prövning skall därför inte ske på grund av resningsansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten fastställer vad kammarrätten beslutat om sekretess. (fd I 2002-02-26, Olsson)

*REGI

*INST