RÅ 2002 not 4

I ärende om bygglov för vindkraftverk (fastighetsägare som inte hörts hade överklagat beslutet, avvisning) / Fastighetsägare som inte hörts i ärende om bygglov för vindkraftverk hade överklagat beslutet (resningsärende, avvisning)

Not 4. Ansökan av B.P. och M.P. om resning i ärende om bygglov. - Byggnadsnämnden i Ystads kommun beslöt den 16 augusti 1995 att meddela bygglov för uppförande av två vindkraftverk på fastigheten Bjäresjö 28:1 i kommunen. Beslutet överklagades av grannar till fastigheten Bjäresjö 28:1 men inte av B.P. och M.P. Länsstyrelsen i Skåne län avslog i beslut den 13 augusti 1998 överklagandena. Beslutet överklagades hos regeringen, som i beslut den 21 juni 2000 avslog överklagandet. - B.P. och M.P. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle förordna att Byggnadsnämnden i Ystads kommun skulle återuppta ansökan om bygglov till förnyad prövning och att byggnationen skulle inhiberas till dess slutligt beslut hade vunnit laga kraft. Till stöd för sin ansökan anförde de bl.a. följande. Berörda sakägare i bygglovsärendet ansågs vara de som bodde inom en radie om ca 700 meter från respektive vindkraftverk. Trots att de bor inom detta område, ca 600 meter från det norra vindkraftverkets planerade läge, fick de aldrig någon skrivelse från kommunen och hade därför ingen vetskap om den planerade byggnationen. De har således inte fått möjlighet att yttra sig över ansökningen. Genom att de såsom berörda sakägare inte fått tillfälle att yttra sig i bygglovsärendet, har ett allvarligt formellt fel begåtts i ärendets handläggning. Regeringsbeslutet har därför inte tillkommit i laga ordning. -Regeringsrätten (2002-01-08, Lindstam, Billum, Wennerström, Almgren, Stävberg): Det antecknas att B.P. och M.P. den 1 november 2001 överklagat byggnadsnämndens beslut. - Skälen för Regeringsrättens avgörande. En ansökan om resning kan prövas först sedan ordinära rättsmedel är uttömda. I målet är upplyst att B.P. och M.P. numera har överklagat byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov och att överklagandet ännu inte prövats. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2001-12-12, Liljeros)

*REGR

*INST