RÅ 2002 not 40

För att ge skydd för naturvärden m.m. (intresseavvägning, avslag)

Not 40. Ansökan av T.Å. och Granskärs Stugförening om rättsprövning. -Byggnadsnämnden i Gävle kommun (1998-01-21) beslutade att anta detaljplan för Granskär/Kullerharen, del av Limön 1:1. Syftet med planen var bl.a. att ge skydd för naturvärden och den allmänna tillgängligheten. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Gävleborgs län (1998-04-20) att avslå överklagandena. - Bl.a. T.Å. och Granskärs Stugförening överklagade och tog i överklagandena upp bl.a. arrendefrågor. - Regeringen (Miljödepartementet, 2000-11-30) avslog överklagandena och anförde som skäl för sitt beslut: Av handlingarna i ärendet framgår att Granskär/Kullerharen ingår i ett område som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet. I ett förslag till naturvårdsprogram för Gävle kommun 1993 är området klassat som ett område med högsta naturvärde inom vilket det är viktigt att fritidsbebyggelsen inte tillåts expandera ytterligare. - Med hänsyn till vad som framkommit om områdets naturvärden och vid den avvägning som skall göras i ärendet finner regeringen att kommunen har tillräckliga skäl för sin bedömning att en utbyggnad av befintliga stugor inte bör tillåtas. Vad klagandena anfört utgör inte heller i övrigt skäl att upphäva beslutet att anta planen. Frågor om arrendeupplåtelser prövas inte i planärendet. Överklagandena bör därför avslås. - T.Å. och Granskärs Stugförening ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. T.Å. anförde bl.a. att beslutsunderlaget innebar kränkande särbehandling och grundade sig på politiska beslut som inte tillgodosåg individernas intressen. Granskärs stugförening anförde bl.a. att stugägarna ansåg sig förfördelade och att de ville kunna bygga ut sina stugor till 30 kvm bostadsyta. - Regeringsrätten (2002-03-20, Lavin, Nilsson, Dexe, Nord, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit det handlingsutrymme som finns i ärenden enligt plan- och bygglagen (1987:10). Utredningen i målet visar vidare inte att det vid handläggningen av aktuellt planärende förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att det klandrade avgörandet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. (fd I 2002-03-05, Amgren)

*REGI

*INST