RÅ 2002 not 48

Not 48. Ansökan av U-B.F. om resning i mål om sjukpenning. - Försäkringskassan i Stockholms län beslutade den 2 juli 1996 att inte betala ut sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till U-B.F. för tid efter den 1 mars 1996. U-B.F. överklagade beslutet till Länsrätten i Stockholms län som genom dom den 25 november 1996 avslog överklagandet. Sedan U-B.F. fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Stockholm enligt beslut i protokoll den 24 oktober 1997 att inte meddela prövningstillstånd. Efter överklagande av U-B.F. beslutade Regeringsrätten den 3 mars 1998 att inte meddela prövningstillstånd. U-B.F. ansökte härefter om resning i sjukpenningmålet. Kammarrätten i Stockholm avslog enligt beslut den 30 mars 1998 hennes ansökan. U-B.F. överklagade även detta beslut hos Regeringsrätten, som den 23 november 1999 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 2705-1998). - I skrivelser ställda till Regeringsrätten yrkade U-B.F. - med hänvisning till Regeringsrättens mål nr 2705-1998 - i första hand att hennes mål skulle återbrytas eller återförvisas till försäkringskassan då hon ansåg att förutsättningarna för tidigare beslut väsentligen hade ändrats genom av henne nu ingivna uppgifter rörande de tester som gjorts i anledning av bl.a. de hudbesvär hon hade i båda händerna. I andra hand önskade hon resning. -Regeringsrätten (2002-04-19, Nilsson, Wennerström, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. U-B.F:s framställningar får förstås så att hon vill få en ändring till stånd av beslutet att inte betala ut sjukpenning för tiden efter den 1 mars 1996. Med hänsyn härtill får hennes framställningar ses som en förnyad ansökan om resning i hennes ärende om sjukpenning, ett ärende som - med hänsyn till att kammarrätten och Regeringsrätten inte meddelade prövningstillstånd - slutligt avgjordes av länsrätten genom dom den 25 november 1996. Av 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att det i ett sådant fall inte är Regeringsrätten utan kammarrätten som skall pröva U-B.F:s ansökan om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar U-B.F:s ansökan om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. (fd II 2002-03-21, Svens-Jonsson)

*REGI

*INST