RÅ 2002 not 50

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 50. Ansökan av M.B. om resning i mål om arbetsmarknadsutbildning. - M.B. anvisades av Arbetsförmedlingen Lund Akademiker en arbetsmarknadsutbildning, i form av utbildning till lärare, vid Malmö högskola. Arbetsförmedlingen återkallade anvisningen. M.B. överklagade till Arbetsmarknadsstyrelsen som i beslut den 12 november 1999 avslog överklagandet. Enligt 10 § förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter får beslutet inte överklagas. - M.B. ansökte om resning. -Regeringsrätten (2002-04-22, Billum, Wennerström, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning prövas av kammarrätten om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. I förevarande fall har ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsmyndighet. Ansökningen om resning skall således prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. (fd II 2002-04-09, Fredriksson)

*REGI

*INST