RÅ 2002 not 52

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 52. Ansökan av M.B. och G.B. i mål om allmän handling. - Säkerhetspolisen avslog i beslut den 14 juni 1999 M.B:s begäran att få läsa sin akt och alla registreringar om henne (SA 187-1298-99). Säkerhetspolisen avslog vidare i beslut samma dag även en begäran från G.B. att få ta del av sin akt och alla andra registreringar som gjorts om honom (SA 187-1297-99). M.B. överklagade inte Säkerhetspolisens avslag på hennes begäran. G.B. däremot överklagade det avslagsbeslut som gällde honom. I dom den 21 juli 1999 avslog Kammarrätten i Stockholm överklagandet. Sedan G.B. överklagat kammarrättens dom beslöt Regeringsrätten den 18 februari 2000 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 5258-1999). - M.B. och G.B. ansökte om resning och yrkade att få kopior på allt registrerat material rörande dem. -Regeringsrätten (2002-04-25, Nordborg, Nilsson, Wennerström, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 § denna lag. Enligt 8 § första stycket 3 samma lag prövar kammarrätten sådana ansökningar om resning i mål eller ärende som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - M.B:s framställning att få ta del av allmän handling har inte tagits upp till prövning i sak av kammarrätten utan slutligt avgjorts av Säkerhetspolisen. Hennes ansökan om resning skall därför inte prövas av Regeringsrätten utan av kammarrätten. Däremot ankommer det på Regeringsrätten att pröva G.B:s resningsansökan. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. G.B. har inte visat att sådana skäl föreligger. Hans ansökan skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar M.B:s ansökan om resning och överlämnar handlingarna till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. - Regeringsrätten avslår G.B:s ansökan om resning. (fd II 2002-03-20, Liljeros)

*REGI

*INST