RÅ 2002 not 53

Ansökan om resning avvisades då ansökan avsåg ärende i vilket regeringen lämnat utan åtgärd en framställning om viss ekonomisk ersättning

Not 53. Ansökan om resning av G.B. och M.B. i ärende om ekonomisk ersättning. - I framställningen hos regeringen yrkade G.B. ekonomisk ersättning för bl.a. familjens skuld till Svenska Handelsbanken. Regeringen beslöt den 8 april 1999 (ärende Fi1999/34) att inte vidtaga någon åtgärd med anledning av hans framställningar om ekonomisk ersättning och i omprövningsbeslut den 26 augusti 1999 (ärende Fi1999/2146) fann regeringen inte skäl att göra annan bedömning än den som redovisats i det tidigare beslutet. - G.B. och M.B. ansökte om resning och yrkade att deras skuld till Handelsbanken skulle avskrivas och att de ej skulle bli spärrade inom bankväsendet, banker emellan. Till stöd för sin talan anförde de bl.a. att de tvingats ta kostnadskonsekvenserna av uppenbara fel och brister hos Handelsbanken och ett husförsäljningsföretag och att ingen myndighet ansett sig kunna agera eller ha tillåtelse att agera. -Regeringsrätten (2002-04-25, Nordborg, Nilsson, Wennerström, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 11 kap. 11 § första stycket regeringsformen skall resning i avgjort ärende beviljas av Regeringsrätten eller i den mån det föreskrivs i lag, av en lägre förvaltningsdomstol, när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. - Regeringen har i sina beslut den 8 april 1999 och 26 augusti 1999 lämnat utan åtgärd en framställning om ekonomisk ersättning för en skuld som sökandena har till Handelsbanken. Regeringsbeslutet gäller därmed inte ett ärende som avses i 11 kap. 11 § regeringsformen. G.B:s och M.B:s resningsansökan skall följaktligen avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2002-03-20, Liljeros)

*REGI

*INST