RÅ 2002 not 54

Senare avgöranden från Regeringsrätten i mål om skattetillägg utgjorde inte skäl för resning (avslag)

Not 54. Ansökan av N.T. och B.T. om resning i mål om skattetillägg. - I ansökningar till Länsrätten i Älvsborgs län yrkade skattemyndigheten att makarna T. skulle eftertaxeras för taxeringsåren 1987-1989 och att makarna skulle påföras skattetillägg på eftertaxerade belopp. Länsrätten biföll skattemyndighetens ansökningar i domar den 11 januari 1993. Kammarrätten i Göteborg avslog i domar den 29 december 1994 makarnas överklagande av länsrättens domar. Regeringsrätten beslutade den 6 oktober 1998 (mål nr 1112--1117-1995) att inte meddela makarna T. prövningstillstånd. - Makarna T. ansökte, som deras talan fick förstås, om resning och yrkade att makarna påförda skattetillägg skulle tas upp till förnyad prövning och undanröjas. De åberopar en notis ur dagspressen varav framgick att skattskyldiga som påförts skattetillägg, till följd av en dom i Regeringsrätten, hade möjlighet att begära omprövning av tilläggen. -Regeringsrätten (2002-04-26, Nordborg, Ersson, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrätten har i en dom den 15 december 2000 (RÅ 2000 ref. 66 I) funnit att taxeringslagens (1990:324) bestämmelser om skattetillägg i och för sig omfattas av artikel 6 i Europakonventionen men att bestämmelserna inte är oförenliga med de krav på en rättvis rättegång som uppställs i artikeln. I samma dom har Regeringsrätten konstaterat att artikel 6 inte hindrar att skattetillägg påförs i första instans under förutsättning att den enskilde har möjlighet att föra saken vidare till domstol. - De bedömningar som Regeringsrätten gjort i nämnda dom utgör inte något sådant särskilt förhållande som gör att det finns synnerliga skäl att pröva frågan om makarna T. påförda skattetillägg på nytt. Deras ansökan kan därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2002-03-21, Lundgren)

*REGI

*INST