RÅ 2002 not 6

Ansökan av Malungs kommun om återställande av försutten tid för att överklaga dom i mål om bidrag till fristående skola och till fristående förskoleklass

Not 6. Ansökan av Malungs kommun om återställande av försutten tid för att överklaga dom i mål om bidrag till fristående skola och till fristående förskoleklass. - Kammarrätten i Stockholm har i beslut den 2 november 2001 avvisat Malungs kommuns (kommunen) överklagande av kammarrättens dom den 21 september 2001 i mål om bidrag till fristående skola och till fristående förskoleklass. Kammarrätten har därvid hänvisat till att överklagandet kommit in för sent. - Kommunen yrkade i ansökan att den försuttna tiden för att överklaga kammarrättens dom skulle återställas, i första hand eftersom tiden försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, i andra hand med hänvisning till att det är av rättsvårdande betydelse att väsentliga tvistigheter i målet klarläggs och avgörs, och i tredje hand därför att det i detta fall saknar praktisk betydelse eftersom friskolan under alla förhållanden inte kan etableras förrän hösten 2002. Till stöd för sin talan anförde kommunen bl.a. följande. I en den 3 oktober 2001 dagtecknad skrivelse, som samma dag sändes till Kammarrätten i Stockholm, överklagade kommunen kammarrättens dom. Överklagandet registrerades dock aldrig hos kammarrätten varför en kopia insändes till kammarrätten den 24 oktober 2001. Brevet med överklagandet skrevs ut den 3 oktober 2001 kl. 14.52 och levererades omgående till postkontoret i Malung. Postens reklamationscenter har, trots efterforskningar, inte kunnat spåra brevet. Även postkontoret i Malung har sökt brevet i sina lokaler, men utan resultat. Brevet har således enligt alla relevanta parters bedömning försvunnit på vägen Malung-Uppsala-Stockholm. -Regeringsrätten (2002-01-09, Nordborg, Schäder, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om tiden har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Vad kommunen anfört i fråga om postförsändelsen är inte tillräckligt för att giltig ursäkt skall anses föreligga. Vad kommunen i andra och tredje hand åberopat som skäl för sitt yrkande utgör inte sådana omständigheter som kan utgöra grund för återställande av den försuttna tiden. Med hänvisning till det anförda föreligger således inte skäl att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd I 2001-12-18, Lundgren)

*REGI