RÅ 2002 not 64

Uppgifter hos Sveriges riksbank om "pengaöverförelser" omfattades av absolut sekretess

Not 64. Ansökan av J-E.P. om rätt att ta del av allmän handling. - J-E.P. begärde hos Sveriges riksbank att få ta del av handlingar rörande "pengaöverförelser" till USA under åren 1987-1993 från den enskilda firman Getinge Bilimport. -Riksbanken (2001-11-01) avslog framställningen med motiveringen att de efterfrågade uppgifterna enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) omfattades av absolut sekretess, vilket innebar att sekretessen gav vika endast om uppgiftsskyldighet följde av lag eller förordning. - J-E.P. överklagade Riksbankens beslut. - Regeringsrätten (2002-05-08, Ragnemalm, Schäder, Almgren, Stävberg, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. J-E.P. har inte anfört några skäl som föranleder ändring av Riksbankens beslut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 2002-04-17, I. Larsson)

*REGI

*INST