RÅ 2002 not 71

Ansökan om utdömande av vite som förelagts med stöd av miljöskyddslagen (1969:387) skulle efter miljöbalkens ikraftträdande prövas av miljödomstol

Not 71. Överklagande av V.J. ang. utdömande av vite. - Miljö- och tekniknämnden i Lilla Edets kommun beslöt den 10 mars 1998 att förelägga V.J. att vid vite av 10 000 kr senast den 30 augusti 1998 ha förbättrat avloppsanläggningen på fastigheten Gunntorp 1:50 genom i beslutet närmare angivna åtgärder. I beslut den 10 november 1998 medgav nämnden förlängning av verkställigheten av föreläggandet till den 31 december 1998. - Den 11 maj 1999 beslöt miljö- och tekniknämnden att överlämna ärendet till länsrätten med begäran om att vitet skulle utdömas. Den 31 maj 1999 inkom ansökan om utdömande av vitet till Länsrätten i Vänersborg. Länsrätten biföll ansökan i dom den 7 oktober 1999 men jämkade vitet till 5 000 kr. V.J. överklagade domen hos Kammarrätten i Göteborg som enligt beslut i protokoll den 22 februari 2000 inte meddelade prövningstillstånd. - V.J. yrkade att hon skulle befrias från att betala det utdömda vitet. -Regeringsrätten (2002-05-24, Lavin, Schäder, Almgren, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Miljö- och tekniknämndens föreläggande vid vite har utfärdats med stöd av miljöskyddslagen (1969:387). Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft. I och med ikraftträdandet upphävdes miljöskyddslagen. Av 2 och 35 §§ lagen (1998:811) om införande av miljöbalken följer att ett föreläggande som meddelats med stöd av miljöskyddslagen skall anses beslutat enligt 26 kap.miljöbalken. - Enligt 20 kap. 2 § miljöbalken prövar miljödomstol som första instans mål om utdömande av vite som förelagts med stöd av balken efter särskild framställan av den myndighet som har förelagt vitet. - Miljö- och tekniknämndens ansökan om utdömande av vitet skulle således rätteligen ha prövats av miljödomstol och inte av allmän förvaltningsdomstol. Till följd härav skall kammarrättens och länsrättens avgöranden undanröjas och målet överlämnas till Vänersborgs tingsrätt såsom miljödomstol för fortsatt handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Kammarrättens i Göteborg beslut i protokoll den 22 februari 2000 i mål nr 6323-1999 och Länsrättens i Vänersborg dom den 7 oktober 1999 i mål nr 1408-99. - Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till Vänersborgs tingsrätt såsom miljödomstol för fortsatt handläggning. (fd I 2002-05-02, Amgren)

*REGI

*INST