RÅ 2002 not 76

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 76. Överklagande av T.N. ang. körkortstillstånd. - Länsstyrelsen i Örebro län avvisade enligt beslut den 14 september 2001 T.N:s ansökan om körkortstillstånd eftersom han inte företett läkarintyg och intyg om synprövning. T.N. överklagade beslutet till Länsrätten i Örebro län, som i dom den 27 september 2001, mål nr 2269-01, avslog hans överklagande. Kammarrätten i Jönköping meddelade enligt beslut i protokoll den 15 november 2001 inte prövningstillstånd. - I skrivelse som inkom till Regeringsrätten den 3 december 2001 överklagade T.N. kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd. T.N. har härefter ingivit kompletterande skrivelser enligt vilka han yrkat resning i länsrättens mål nr 2269-01. -Regeringsrätten (2002-05-31, Billum, Nilsson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. T.N:s överklagande har kommit in i rätt tid och kan därför prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill skall hans ansökan om resning inte tas upp till prövning. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd II 2002-05-29, M. Larsson)

*REGI

*INST