RÅ 2002 not 81

Avfallsskatt (avdrag medgavs inte i deponeringsverksamhet för avfallsskatt som hänförde sig till stabiliserande tillsatser som fanns i avfallet redan när det lämnades för deponering) / Avfallsskatt (avdrag medgavs inte i deponeringsverksamhet för avfallsskatt som hänförde sig till stabiliserande tillsatser som fanns i avfallet redan när det lämnades för deponering, förhandsbesked)

Not 81. Överklagande av SRV återvinning AB (bolaget) av förhandsbesked ang. avfallsskatt. - Bolaget driver avfallsanläggningen Sofielunds Återvinnings- och Deponianläggning i Huddinge. Inom anläggningen deponeras ett askstabilisat som består av en blandning av aska, bindemedel/cement och vatten. Askstabiliseringen äger rum vid en särskild beredningsstation vid Högdalens Kraftvärmeverk i Stockholm varefter stabilisatet transporteras till bolagets avfallsanläggning. - I ansökan om förhandsbesked frågade bolaget om avdrag fick göras för skatt hänförlig till tillsatserna för askan. -Skatterättsnämnden (2002-12-19, Wingren, Edlund, Odéen, Ohlsson): Förhandsbesked. Bolaget har inte rätt till avdrag för den avfallsskatt som hänför sig till det vatten och det bindemedel/cement som avses med ansökningen. - Motivering. Frågan i ärendet gäller om bolaget med stöd av 10 § första stycket 1 c lagen (1999:673) om skatt på avfall, LSA, är berättigat till avdrag för den avfallsskatt som hänför sig till den del av askstabilisatet som utgörs av bindemedel/cement och vatten. - Enligt 10 § första stycket 1 c LSA får i en deklaration som avser avfallsskatt avdrag göras för skatt på avfall som använts för konstruktionsarbeten inom anläggningen eller för att där åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring. Innebörden av andra ledet i meningen är inte helt klar. Den närmast till hands liggande tolkningen är enligt nämndens mening att åtgärderna för att åstadkomma den miljösäkra deponeringen eller förvaringen skall ha vidtagits inom anläggningen för att bestämmelsen skall vara tillämplig men det skulle kunna hävdas att det saknar betydelse om åtgärderna, som i det nu aktuella fallet, i stället har vidtagits utanför anläggningen så länge detta har skett i syfte att inom anläggningen åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring. I denna situation bör ledning sökas i förarbetena till bestämmelsen för att härigenom fastställa innebörden av denna. - I förarbetena till LSA, prop. 1998/99:84, anförs på s. 57 bl.a. att det på avfallsanläggningarna vidtas en rad åtgärder för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Som exempel härpå anges stabilisering av askor. I specialmotiveringen till 10 § första stycket 1 c, a. prop. s. 116, anförs bl.a. att bestämmelsen kan bli aktuell att tillämpa på askor, kalk, specialcement och liknande tillsatsmedel som används for att stabilisera och solidera avfall som deponeras. Härefter anförs följande. "I tillståndet att bedriva deponeringsverksamhet anges i vad mån massorna måste stabiliseras. Det bör ankomma på den som bedriver verksamheten att avgöra i vad mån han vill använda mottaget avfall, som uppfyller såväl tekniska som miljömässiga krav - t.ex. kalkrika massor - eller köpa in nytt material för detta ändamål. Av kontrollskäl bör dock endast stabilisering som har skett inom en skattepliktig anläggning kunna utgöra grund för avdragsrätt." - Av de återgivna förarbetsuttalandena framgår entydigt att det av kontrollskäl endast är stabilisering som sker inom en skattepliktig anläggning som kan utgöra grund för avdragsrätt enligt 10 § första stycket 1 c LSA. Bolaget är därför inte berättigat till avdrag för ifrågavarande avfallskatt enligt nämnda bestämmelse. - Giltighet. Beskedet avser redovisningsperioder under tiden den 1 juli 2000 - den 30 juni 2003. - Ledamöterna Petersen, Rabe och Sjöberg var skiljaktiga och anförde följande. - Vi anser att bolaget skall ha rätt till avdrag för den avfallsskatt som hänför sig till det vatten och det bindemedel/cement som avses med ansökningen. - Enligt 10 § första stycket 1 c LSA får i en deklaration som avser avfallsskatt avdrag göras för skatt på avfall som använts för konstruktionsarbeten inom anläggningen eller för att där åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring. - Ordalydelsen i lagtexten kan inte anses ge klart svar på frågan huruvida åtgärderna för att åstadkomma den miljösäkra deponeringen eller förvaringen skall ha vidtagits inom anläggningen för att bestämmelsen skall bli tillämplig eller om det saknar betydelse om åtgärderna, som i det nu aktuella fallet, i stället har vidtagits utanför anläggningen så länge detta skett i syfte att inom anläggningen åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring. Lagtexten ger således utrymme för att i det nu föreliggande fallet medge det begärda avdraget. Visserligen finns det ett förarbetsuttalande (prop. 1998/99:84 s. 116, i specialmotiveringen till 10 §), av innebörd att endast stabilisering som har skett inom en skattepliktig anläggning bör kunna utgöra grund för avdragsrätt (se majoritetens skrivning angående anknytningen till nu föreliggande fråga). Denna begränsning framgår dock inte av lagtexten. Vid sådant förhållande finner vi att bolaget bör ha rätt till det yrkade avdraget. - Bolaget överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra det överklagade förhandsbeskedet och förklara att bolaget var berättigat till avdrag för den avfallsskatt som hänförde sig till bindemedel och vatten i den mottagna blandningen (slurryn). - Riksskatteverket yrkade att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (2002-06-05, Ragnemalm, Hulgaard, Almgren, Melin, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Sedan Skatterättsnämnden prövade ansökningen har ny lagstiftning trätt i kraft den 1 januari 2002 (SFS 2001:904). Äldre föreskrifter gäller i fall då skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet. Förhandsbeskedets giltighet bör därför begränsas i tiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked, dock med den begränsningen att förhandsbeskedet gäller endast avfall som förts in till anläggningen före den 1 januari 2002. (fd I 2002-05-15, Perttu)

*REGI

*INST