Lag (1999:673) om skatt på avfall

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1999-06-23
Ändring införd
SFS 1999:673 i lydelse enligt SFS 2023:756
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  Skatt (avfallsskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för avfall som förs in till en avfallsanläggning där farligt avfall eller annat avfall till en mängd av mer än 50 ton per år slutligt förvaras (deponeras) eller förvaras under längre tid än tre år.

[S2]Avfallsskatt skall också betalas för avfall som uppkommer inom en anläggning där det huvudsakligen bedrivs annan verksamhet än avfallshantering, om farligt avfall eller annat avfall till en mängd av mer än 50 ton per år deponeras inom anläggningen eller förvaras där under längre tid än tre år.

Prop. 1998/99:84: I paragrafen slås fast under vilka förutsättningarna avfallsskatt skall tas ut. Man kan generellt tala om två olika situationer där uttag av skatt kan bli aktuellt, dels när avfall förs in till en avfallsanläggning (första stycket), dels när avfall uppkommer inom en anläggning där huvudsakligen annan verksamhet än avfallshantering bedrivs (andra stycket).

Inledningsvis bör något sägas om beskattningsförfarandet, dvs. den skattetekniska metod som används för uttaget av avfallsskatten. ...

 • RÅ 2002:38:Vid beräkning av avfallsskatt har avdrag vid s.k. omdeponering inte medgetts avseende avfall som deponerats före det att lagen om avfallsskatt trädde i kraft. Sådant avfall har inte heller ansetts deponerat på den nya avfallsanläggningen vid den tidpunkt då deponering skedde på den äldre avfallsanläggningen.
 • HFD 2016:88:En avfallsanläggning var indelad i olika områden med olika verksamheter vilka bedrevs med stöd av separata miljötillstånd. Varje delområde har ansetts utgöra en egen avfallsanläggning vid tillämpningen av lagen om skatt på avfall.
 • RÅ 2003:42:Utfyllnad av nedlagda kalkstensgruvor med kalkstensavfall (mesa) har inte ansetts utgöra sådan deponering eller förvaring som är skattepliktig enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall. Förhandsbesked angående avfallsskatt.
 • RÅ 2001:30:Fråga om skattskyldighet enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall uppkommer för material i kompost om behandlingen pågår under längre tid än tre år. Förhandsbesked.

2 §  Med avfall jämställs annat material som förs in till en avfallsanläggning som avses i 1 § första stycket.

Prop. 1998/99:84: Som framgått ovan av kommentarerna i anslutning till 1 § innebär den nettodeponimetod, som föreslås tillämpas för avfallsskattens del, att inte endast vad som definitionsmässigt kan rymmas inom begreppet avfall skall omfattas av skatteplikt. Skatteplikten inträder i stället för allt som

förs in till en avfallsanläggning (jfr dock under 6 § om vissa undantag). ...

3 §  Bestämmelserna i 1 § gäller dock inte för anläggningar som används för deponering eller förvaring av enbart

 1. ett eller flera av följande avfallsslag, nämligen
  1. jord, grus, sand, lera, skiffer, kalkstoft, kalksten eller annan sten,
  2. bergrester från gruvindustriell verksamhet,
  3. avfallssand från gruvindustriell verksamhet och avfall från vattenrening vid sådan verksamhet samt järnhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets,
 2. radioaktivt avfall,
 3. vattenverksslam i slambassäng, eller
 4. flytande avfall i vassbädd.

[S2]I fråga om avfall från vattenrening vid gruvindustriell verksamhet och järnhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets gäller första stycket 1 endast under förutsättning att deponering eller förvaring sker tillsammans med avfallssand från gruvindustriell verksamhet. Lag (2020:625).

Prop. 2019/20:124: I paragrafen undantas vissa anläggningar från skatteplikt. Av första stycket 1 a och 1 b följer att skatt inte ska tas ut på en anläggning där deponering eller förvaring under längre tid än tre år uteslutande sker av ett eller flera slag av uppräknade avfallsslag. Det rör sig bl.a. om jord, grus, lera, skiffer,

kalkstoft, kalksten eller ...

Prop. 1998/99:84: Av första stycket 1 a och b följer att skatt inte skall tas ut för vissa typer av naturmaterial som deponeras på en anläggning där deponering eller förvaring under längre tid än tre år uteslutande sker av ett eller flera slag av uppräknade avfall. Det rör sig om jord, grus, lera, skiffer, kalkstoft, kalksten eller annan sten samt bergrester från gruvindustriell verksamhet. Som utvecklats i avsnitt 10.1 bör närmare definitioner ...

 • RÅ 2001:30:Fråga om skattskyldighet enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall uppkommer för material i kompost om behandlingen pågår under längre tid än tre år. Förhandsbesked.

Skattebelopp m.m.

4 §  Avfallsskatt ska betalas med 725 kronor per ton avfall.

[S2]För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska avfallsskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket angivna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2023.

[S3]Beloppet enligt andra stycket avrundas till hela kronor.

[S4]Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska betalas för påföljande kalenderår. Lag (2023:756).

5 §  Avfallsskatt skall bestämmas på grundval av vägning.

[S2]Om den mängd avfall som förs in till eller uppkommer vid en anläggning är av mindre omfattning eller det av någon annan anledning finns särskilda skäl, får avfallsskatten bestämmas på annan grund än vägning.

Prop. 1998/99:84: Som framgått av 4 § föreslås att skatten skall vara viktbaserad, dvs. tas ut med visst belopp per ton avfall. Vägning aktualiseras dels vid införsel respektive uppkomst av avfallet, dels vid utförsel från anläggningen (avdrag enligt 1 § första stycket 1 a. Huvudregeln bör därför vara att samtliga skattepliktiga anläggningar utrustas med våg eller att det i vart fall finns vägningsmöjligheter att tillgå i omedelbar anslutning till anläggningen. Som närmare utvecklats i <a href="https://lagen.nu/prop/1998/99:84#S8" ...

Undantag från skatteplikt

6 §  Avfallsskatt skall inte betalas för

 1. material som är avsett att användas för driften av en avfallsanläggning eller som förs in till en sådan anläggning utan direkt samband med avfallshanteringen,
 2. avfall som är avsett att inom en anläggning
  1. behandlas genom kompostering eller reaktorbaserad rötning,
  2. förbrännas,
  3. användas för tillverkning av fast lagringsbart bränsle,
  4. avvattnas,
  5. renas, under förutsättning att avfallet är flytande,
 3. flytande avfall som inom en anläggning är avsett att behandlas i vassbädd.

[S2]Första stycket 2 d, 2 e och 3 gäller endast om det vatten som avgår från behandlingen inte deponeras inom anläggningen.

[S3]Avfallsskatt skall dock betalas för rester som uppstår efter genomförd åtgärd enligt första stycket 2.Lag (2000:1429).

Prop. 1998/99:84: I paragrafen regleras de fall, där som skatteteknisk metod för att uppnå skattefrihet valts undantag från skatteplikt. Genom att undanta vissa utpekade avfall och material samt behandlingsformer från skatteplikt uppnås att mängden inte skall redovisas i deklarationen. I paragrafen görs således visst undantag från den generella regeln i 1 § att allt som förs in till en avfallsanläggning respektive avfall som uppkommer vid en annan skattepliktig anläggning omfattas av skatteplikt.

Eftersom ...

 • RÅ 2001:30:Fråga om skattskyldighet enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall uppkommer för material i kompost om behandlingen pågår under längre tid än tre år. Förhandsbesked.

Vem som är skattskyldig

7 §  Skyldig att betala avfallsskatt är den som bedriver verksamheten på anläggningen. Lag (2002:428).

Skattskyldighetens inträde

8 §  Skyldigheten att betala avfallsskatt inträder i fall som avses i

 1. 1 § första stycket när avfall förs in till anläggningen,
 2. 1 § andra stycket när avfall uppkommer och i
 3. 6 § tredje stycket när åtgärden har slutförts. Lag (2000:1429).

Prop. 1998/99:84: I paragrafen regleras när skattskyldigheten inträder. Vad gäller första och andra punkterna hänvisas till vad som anförts under 1 § samt i avsnitt 6.

Kompostering eller reaktorrötning som avses i 6 § första stycket 2 a får vanligen anses slutförd i och med att de uppkomna jordmassorna, rötresterna eller metangasen avyttras. T.ex. efterkompostering bör alltså kunna äga rum inom anläggningen utan att skattekonsekvenser ...

 • RÅ 2002:38:Vid beräkning av avfallsskatt har avdrag vid s.k. omdeponering inte medgetts avseende avfall som deponerats före det att lagen om avfallsskatt trädde i kraft. Sådant avfall har inte heller ansetts deponerat på den nya avfallsanläggningen vid den tidpunkt då deponering skedde på den äldre avfallsanläggningen.
 • RÅ 2001:30:Fråga om skattskyldighet enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall uppkommer för material i kompost om behandlingen pågår under längre tid än tre år. Förhandsbesked.

Förfarandet

9 §  Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Redovisningsperioden för avfallsskatt är dock kalenderkvartal. Lag (2011:1398).

Prop. 1998/99:84: I lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter (LPP) finns allmänna regler om skattekontroll, beskattningsbeslut, betalning av skatt, överklagande m.m. Dessa förfaranderegler skall tillämpas även på avfallsskatten. Dock skall beträffande redovisningsperiodens längd gälla avvikande regler.

Som närmare utvecklats i avsnitt 7.3 ...

Avdrag

10 §  Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på

 1. avfall som förts ut från anläggningen, dock inte lak- och reningsvatten och inte heller gas som har bildats vid nedbrytning av organiskt avfall,
 2. avfall som använts för driften av anläggningen,
 3. avfall som inom anläggningen använts för konstruktionsarbeten eller för att där åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring, dock inte när avfallet använts för mellantäckning,
 4. avfall enligt 3 § första stycket 1 a som är avsett att inom anläggningen användas för sluttäckning, om det förvaras skilt från annat avfall. Lag (2002:998).

Prop. 2001/02:29: Av redaktionella skäl har delar av paragrafen förts över till en ny paragraf, 11 §. Det gäller första stycket punkterna 2–24 samt tredje stycket av den nuvarande lydelsen av 10 §.

I första stycket har den äldre lydelsen av 1 c flyttats till en ny punkt 3. Enligt den nya punkten 3 medges, liksom tidigare, avdrag för skatt på avfall som inom anläggningen använts för konstruktionsarbeten eller för att där åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring. En smärre ...

Prop. 1998/99:84: Som framgår av kommentaren till första stycket 1 a får avdrag göras för avfall som förts ut från anläggningen. En förutsättning för denna avdragsrätt är dock att det avfall som förts ut också har tagits upp till beskattning.

Någon avdragsrätt föreligger således inte för avfall som finns på anläggningarna redan när lagen träder i kraft och därefter förs ut. Inte heller kompostmassor, rötrester eller metangas som uppkommer efter de be-...

 • RÅ 2002:38:Vid beräkning av avfallsskatt har avdrag vid s.k. omdeponering inte medgetts avseende avfall som deponerats före det att lagen om avfallsskatt trädde i kraft. Sådant avfall har inte heller ansetts deponerat på den nya avfallsanläggningen vid den tidpunkt då deponering skedde på den äldre avfallsanläggningen.
 • HFD 2011:83:Material som använts för att släcka bränder inom en avfallsanläggning har vid tillämpning av lagen om skatt på avfall ansetts använt för driften av anläggningen. Förhandsbesked angående avfallsskatt.

11 §  Den som är skattskyldig får göra avdrag även för skatt på

 1. vatten eller stabiliserande ämnen som utanför anläggningen tillsatts till aska,
 2. förorenad jord från marksanering,
 3. muddermassor från sanering och fördjupning av vattenområden,
 4. avfall från sanering av upplag för farligt avfall,
 5. slam från behandling av lakvatten från anläggning där gips deponeras,
 6. avfall från rening av kommunalt avloppsslam som förorenats på grund av verksamhet vid Falu koppargruva,
 7. asbesthaltigt avfall,
 8. fluor- och svavelhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets,
 9. grönlutslam från kausticeringsprocesser,
 10. askor från eldning av avsvärtningsslam,
 11. slam från framställning av dikalciumfosfat, kalciumklorid och natriumfosfat,
 12. kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid,
 13. gipsslam från framställning av uppkolningsmedel,
 14. elfilterstoft från framställning av kalciumkarbid,
 15. slagger från metallurgiska processer,
 16. stoft och slam från rening av gaser från framställning av råstål och råjärn,
 17. oljehaltigt glödskalsslam,
 18. metallhydroxidslam,
 19. stoft och slam från rening av rökgaser och processvatten vid framställning av koppar, zink och bly,
 20. katodrester och blästerstoft vid framställning av aluminium,
 21. stoft och slam från rening av rökgaser från framställning av ferrolegeringar,
 22. gjuterisand,
 23. avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet glas, och
 24. biobränsleaska, vars halt av cesium-137 uppgår till minst tio kilobecquerel per kilogram och som förts in till en avfallsanläggning som uppfyller de krav som Strålsäkerhetsmyndigheten fastlagt för deponering av sådan aska.

[S2]Vid fastställandet av halten cesium-137 enligt första stycket 24 ska askans torrvikt användas. Lag (2020:625).

Prop. 2001/02:29: Denna nya paragraf motsvaras till stor del av – från och med punkten 2 – den nuvarande lydelsen av 10 §.

I första stycket har en ny punkt 1 införts. I punkten beskrivs att avdrag för skatt på vatten eller stabiliserande ämnen som tillsatts till aska utanför anläggningen får göras. Som framhållits i avsnitten 6.1 och 6.2 skall dock skatt betalas för den del av avfallet som utgörs av aska. I första stycket 1 regleras situationer då avdrag under vissa omständigheter ...

Prop. 2019/20:124: Av paragrafen följer att den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på vissa avfallsslag. Genom ändringen i första stycket punkten 10 tas avdragsrätten för skatt avseende returfiberavfall och avsvärtningsslam från upparbetning av returpapper bort. Även avdragsrätten för kolavfall samt stoft och slam från rening av rökgaser vid framställning av aluminium tas bort i första stycket punkten 20. Rätten för den som är skattskyldig att göra avdrag för skatt för biobränsleaska ändras ...

Återbetalning

12 §  Om avfall flyttas från ett område som upphört att vara en sådan anläggning som avses i 1 § första eller andra stycket, medges återbetalning av skatten på avfallet om avfallet

 1. förs in på en sådan anläggning som avses i 1 § första stycket, eller
 2. tas emot på en plats där avfallet är avsett att
  1. förbrännas, eller
  2. behandlas för materialåtervinning.

[S2]Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos Skatteverket av den som var skattskyldig enligt 7 § vid den tidpunkt då området upphörde att vara en sådan anläggning som avses i 1 § första eller andra stycket.

[S3]Återbetalning enligt första stycket medges inte om möjlighet till avdrag för skatten följer av andra bestämmelser i denna lag. Lag (2020:625).

Prop. 2019/20:124: Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om att återfå skatt på avfall även i de fall där en anläggning inte längre är skattepliktig enligt 1 § och det därför inte är möjligt att göra avdrag enligt 10 § 1 när avfallet förs ut från anläggningen. I paragrafens första stycke regleras att återbetalning av skatten medges om avfall flyttats från det område som inte längre utgör en skattepliktig anläggning enligt 1 §. Återbetalning medges dock endast om avfallet antingen förs in på en avfallsanläggning ...

13 §  Ansökan om återbetalning enligt 12 § ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. För att återbetalning enligt 12 § ska beviljas krävs att skatten för ett kalenderkvartal uppgår till minst 1 000 kr. Lag (2020:625).

Prop. 2019/20:124: Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om att ansökan om återbetalning enligt 12 § ska lämnas kalenderkvartalsvis. I paragrafen regleras även att ansökan ska lämnas till Skatteverket och att detta ska ske inom tre år efter kvartalets utgång. Skatten på avfallet måste uppgå till minst 1 000 kronor för att återbetalning ska kunna medges. När skatten uppgår till 1 000 kronor eller mer återbetalas hela skattebeloppet, dvs. inte enbart den del som överstiger 1 000 kronor.

Övervägandena ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1999:673) om skatt på avfall

Förarbeten
Rskr. 1998/99:258, Prop. 1998/99:84, Bet. 1998/99:SkU20
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1321) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:110, Prop. 1999/2000:9, Bet. 1999/2000:SkU8
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:1429) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:129, Prop. 2000/01:31, Bet. 2000/01:SkU11
Omfattning
ändr. 3, 6, 8 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:904) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fall då skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:63, Prop. 2001/02:29, Bet. 2001/02:SkU9
Omfattning
ändr. 10 §, rubr. närmast före 10 §; ny 11 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:960) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Förarbeten
Rskr. 2001/02:34, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:FiU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:428) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:998) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:24, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:FiU1
Omfattning
ändr. 4, 10 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2005:962) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2008:242) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Förarbeten
Rskr. 2007/08:162, Prop. 2007/08:71, Bet. 2007/08:FöU10
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2011:1398) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2014:1499) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2017:1211) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2020:625) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:357, Prop. 2019/20:124
Omfattning
ändr. 3, 11 §§; nya 12, 13 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2023:756) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2023/24:47, Prop. 2023/24:1, Bet. 2023/24:FiU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2024-01-01