RÅ 2002 not 83

Ansökan om utdömande av vite som förelagts med stöd av naturvårdslagen skulle efter miljöbalkens ikraftträdande prövas av miljödomstol / Ansökan om utdömande av vite som förelagts med stöd av naturvårdslagen (1964:822) skulle efter miljöbalkens ikraftträdande prövas av miljödomstol

Not 83. Överklagande av B.S. ang. utdömande av vite. - Byggnadsnämnden i Norrtälje kommun beslöt vid sammanträde den 29 augusti 1996 att med stöd av 39 § naturvårdslagen (1964:822) förelägga B.S. att vid vite av 10 000 kr senast den 15 oktober 1996 ha tagit bort sin på fastigheten Överlöpe 7:5 uppställda husvagn. - B.S. överklagade föreläggandet. Länsstyrelsen och länsrätten avslog hans överklagande och kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Regeringsrätten beslutade den 18 maj 2000 att inte meddela prövningstillstånd men bestämde den tidpunkt före vilken föreläggandet skulle vara fullgjort till tre månader från dagen för delgivningen av beslutet (mål nr 1779-1998). - Den 20 oktober 2000 ansökte byggnadsnämnden hos Länsrätten i Stockholms län om att vitet skulle dömas ut. Länsrätten biföll ansökan i dom den 29 november 2000. Sedan B.S. överklagat domen, beslöt Kammarrätten i Stockholm enligt protokoll den 17 augusti 2001 att inte meddela prövningstillstånd. - B.S. överklagade kammarrättens beslut. - Byggnadsnämnden yttrade sig i målet och anförde att underinstansernas avgöranden borde undanröjas och målet överlämnas till miljödomstolen. -Regeringsrätten (2002-06-07, Ragnemalm, Hulgaard, Almgren, Melin, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Byggnadsnämndens föreläggande har utfärdats med stöd av naturvårdslagen. Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft. I och med ikraftträdandet upphävdes naturvårdslagen. Av 2 och 35 §§ lagen (1998:811) om införande av miljöbalken följer att ett föreläggande som meddelats med stöd av naturvårdslagen skall anses beslutat enligt 26 kap.miljöbalken. - Enligt 20 kap. 2 § miljöbalken prövar miljödomstol som första instans mål om utdömande av vite som förelagts med stöd av balken efter särskild framställan av den myndighet som har förelagt vitet. - Byggnadsnämndens ansökan om utdömande av vitet skulle således rätteligen ha prövats av miljödomstol och inte av länsrätten och kammarrätten. Till följd härav skall kammarrättens beslut och länsrättens dom undanröjas och målet överlämnas för fortsatt handläggning till Stockholms tingsrätt i dess egenskap av miljödomstol. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Kammarrättens i Stockholm beslut i protokoll den 17 augusti 2001 i mål nr 8259-2000 och Länsrättens i Stockholms län dom den 29 november 2000 i mål nr 18856 00. - Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till Stockholms tingsrätt, i dess egenskap av miljödomstol, för fortsatt handläggning. (fd I 2002-05-15, Perttu) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten målen 5479--5480-2000 där omständigheterna var likartade och utgången densamma.

*REGI

*INST