RÅ 2002 not 9

Regeringsrätten skulle inte pröva ansökan om resningsärende när varken regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet var högsta instans

Not 9. Ansökan av K.G. om resning. - K.G. yrkade att "beslut/förrättning angående Lantmäteriets/Länsstyrelsens uppdrag till Resö By Samfällighetsförening att förvalta vissa områden på Resö taget 1995-07-20" skulle upphävas. -Regeringsrätten (2002-01-28, Lavin, Schäder, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar K.G:s skrivelse som en ansökan om resning. - Enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall resning i avgjort ärende beviljas av Regeringsrätten eller, i den mån det föreskrives i lag, av en lägre förvaltningsdomstol, när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. I annat fall beviljas resning av Högsta domstolen eller, i den mån det föreskrives i lag, av annan domstol som icke är förvaltningsdomstol. - Eftersom fråga är om ett ärende för vilket varken regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans ankommer det inte på Regeringsrätten att pröva ansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2002-01-09, Perttu)

*REGI

*INST