RÅ 2002:38

Vid beräkning av avfallsskatt har avdrag vid s.k. omdeponering inte medgetts avseende avfall som deponerats före det att lagen om avfallsskatt trädde i kraft. Sådant avfall har inte heller ansetts deponerat på den nya avfallsanläggningen vid den tidpunkt då deponering skedde på den äldre avfallsanläggningen.

Skatterättsnämnden

I ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde Göteborgsregionens Ryaverksaktiebolag (GRYAB) och Renova AB (Renova) följande. GRYAB handhar avloppsvattenreningen åt ett antal kommuner i Göteborgsområdet. Bolaget disponerar bergrum i Torslanda där det slam som inte kan återgå i kretsloppet långtidslagras. Bolaget har ett flertal avfallsanläggningar i Göteborgsområdet, anläggningar för farligt avfall samt deponier. Renova är ett ledande företag inom återvinnings- och avfallsbranschen och innehar bl.a. deponin Tagene på Hisingen. GRYAB hade under åren 1972-1978 deponerat slam i Tagene. För att på bästa sätt kunna utnyttja sin deponi i Tagene planerar Renova att genomföra vissa förändringar på anläggningen. Som ett led i dessa förändringar övervägs att flytta det av GRYAB tidigare deponerade slammet till de bergrum som GRYAB disponerar. Såväl Tagene-deponin som GRYAB:s bergrum är skattepliktiga avfallsanläggningar enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall, LSA.

Bolagen anhöll om besked i bl.a. nedanstående frågor.

- 1.a) Kan material för vilket skatteplikt enligt LSA föreligger och som deponerats på en skattepliktig anläggning innan LSA trätt i kraft flyttas till en annan skattepliktig anläggning utan att skattskyldighet inträder?

- b) Kan material som flyttas mellan skattepliktiga anläggningar anses deponerat vid det datum då det deponerades på den första skattepliktiga anläggningen?

- 2.a) Kan avdrag enligt 10 § LSA beviljas vid uttag från deponi av det material som deponerats innan LSA trätt i kraft? Om frågan besvaras jakande, kan avdrag medges för sökandena?

- b) Kan avdrag beviljas vid deponering av slam, genom att materialet motsvarar rekvisiten om förorenad jord från marksanering? Om frågan besvaras jakande, kan avdrag medges för sökandena?

- c) Kan avdrag enligt 10 § 4 LSA beviljas för sanering av annat upplag än upplag för farligt avfall om saneringen görs av miljöskäl? Om frågan besvaras jakande, kan avdrag medges för sökandena?

Skatterättsnämnden (2000-10-02, Wingren, ordförande, Odéen, Ohlson, Peterson, Rabe, Sjöberg) yttrade: Förhandsbesked - Fråga 1 a - Skattskyldighet till avfallsskatt inträder för GRYAB när sådant material som avses med frågan förs in till bolagets avfallsanläggning. - Fråga 1 b - Material som flyttas mellan sökandebolagens skattepliktiga avfallsanläggningar kan inte anses deponerat vid i frågan angiven tidpunkt. - Frågorna 2 a-c - Avdrag för avfallsskatt får inte göras i något av de med frågorna avsedda fallen. - Motivering - Frågorna 1 a och 1 b - Enligt 1 § första stycket LSA skall avfallsskatt betalas till staten för avfall som förs in till en skattepliktig avfallsanläggning. Enligt 8 § 1 inträder skattskyldigheten när avfall förs in till anläggningen. - I förarbetena till LSA (prop. 1998/99:84 s. 62) anförs att omdeponering i samband med sanering av upplag för farligt avfall borde skattebefrias. Däremot ansågs inte, vare sig av miljöskäl eller andra skäl, att det var miljömässigt motiverat att generellt undanta all omdeponering från beskattning. - Skattskyldighet inträder mot bakgrund av det anförda för GRYAB när aktuellt avfall förs in till bolagets avfallsanläggning. Det förhållandet att avfallet tidigare varit deponerat på Renovas anläggning medför inte annan bedömning. - Frågorna 2 a - 2 c - I en deklaration som avser avfallsskatt får avdrag göras för skatt på sådant avfall som avses i 10 § LSA. I specialmotiveringen till nämnda bestämmelser (a. prop. s. 115) anges uttryckligen att en förutsättning för avdragsrätt är att det avfall som förts ut också har tagits upp till beskattning. Någon avdragsrätt föreligger således inte för avfall som finns på anläggningar redan när LSA träder i kraft och därefter förs ut. Renova har därför inte rätt till avdrag enligt 10 § LSA när ifrågavarande avfall förs ut från bolagets avfallsanläggning (fråga 2 a). - Enligt 10 § 2 LSA får avdrag göras för skatt på förorenad jord från marksanering. Av specialmotiveringen till bestämmelsen (a. prop. s. 117) framgår att avdragsrätten avser förorenad jord som härstammar från sanering av industrifastigheter, kemikalieolycksplatser och liknande. Bestämmelsen kan enligt nämndens mening inte anses omfatta även sådant slam som avses med ansökningen (fråga 2 b). - Enligt 10 § 4 LSA får avdrag göras för skatt på avfall från sanering av upplag för farligt avfall. Den omdeponering av avfall som avses med ansökningen utgör inte en sådan sanering som avses med bestämmelsen. Rätt till avdrag med stöd av nämnda bestämmelse föreligger därför inte (fråga 2 c). - Giltighet - Beskedet avser redovisningsperioder under tiden den 1 juli 2000 - 30 juni 2003.

GRYAB och Renova överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att samtliga frågor skulle besvaras jakande.

Riksskatteverket bestred yrkandena.

Regeringsrätten (2002-06-05,Ragnemalm, Hulgaard, Almgren, Melin, Kindlund) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden beträffande de frågor som omfattas av överklagandet och anmärker att de ändringar som vidtagits beträffande de aktuella bestämmelserna efter det att förhandsbeskedet meddelades inte påverkar svaren på dessa frågor.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i vad det överklagats.

Föredraget 2002-05-15, föredragande Perttu, målnummer 6918-2000