RÅ 2003 not 108

Villkorsändringar i personaloptionsplan som föranletts av fusion ansågs inte medföra förmånsbeskattning av optionsinnehavaren (förhandsbesked)

Not 108. Överklagande av Riksskatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - A var anställd hos X AB som är ett dotterbolag till Y. A hade personaloptioner i två av Y utställda optionssparplaner (01-planen och 02-planen). Personaloptionerna kunde efter viss kvalifikationstid utnyttjas för förvärv av aktier i Y. - Y skulle gå samman med Z genom en form av fusion med resultat att Y blir ett helägt dotterbolag till Z. I och med samgåendet skulle Z komma att inträda som part i alla utestående optionsavtal beträffande optioner i Y. Frågan var om A skulle förmånsbeskattas med anledning av de förändringar av de ursprungliga förutsättningarna avseende personaloptionerna (villkorsändringar) som inträdde till följd av samgåendet. -Skatterättsnämnden (2002-10-15, André, Wingren, Hallberg Eriksson, Silfverberg, Ståhl, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. De ändringar av förutsättningarna avseende personaloptioner enligt 01-planen och/eller 02-planen som A tilldelats, vilka föranletts av samgåendet mellan Y och Z skall inte leda till att hon förmånsbeskattas innan hon utnyttjar sina optioner för att förvärva aktier i Z. - Motivering. Bestämmelserna om beskattning av personaloptioner som numera återfinns i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) infördes år 1998. - Enligt den rättspraxis som tillämpades före lagregleringen beskattades en personaloption det år en kvalifikationstid gått ut, oberoende av om optionen faktiskt utnyttjades eller inte. De nya reglerna innebär att en skattskyldig som förvärvar en personaloption beskattas när den utnyttjas eller överlåts. - Av förarbetena till lagregleringen framgår att med ett faktiskt utnyttjande avses att ett värdepapper förvärvas med stöd av optionen (prop. 1997/98:133 s. 30). Anledningen till att även en överlåtelse av en personaloption beskattas var att undvika att någon beskattningstidpunkt aldrig skulle inträffa i fall då optionen överlåts av den som ursprungligen förvärvat optionen i stället för att utnyttjas av denne (prop. s. 32). Bakgrunden till att införa särregler för denna typ av tjänsteförmån var att personaloptioner skiljer sig från de flesta andra tjänsteförmåner genom att det faktiska värdet på förmånen är okänt fram till dess att den utnyttjas. Vidare anfördes att fördelarna med en beskattning vid utnyttjandetidpunkten är så stora, såväl för skattemyndigheten som för den skattskyldige, att detta alternativ framstår som det mest ändamålsenliga (prop. s. 31). - Avsikten med regleringen av beskattning av personaloptioner är alltså att förmånen av en option skall beskattas först när rätten att förvärva ett värdepapper utnyttjas eller denna rätt överlåts till någon annan. Samma tidpunkt skall ligga till grund för värderingen av förmånen. Enligt nämndens uppfattning innebär detta att villkorsförändringar avseende en personaloption, som beslutas under optionens löptid, inte kan föranleda beskattning så länge förmånen behåller sin karaktär av personaloption. - Mot bakgrund härav skall A förmånsbeskattas först då hon i enlighet med förutsättningarna i ärendet utnyttjar optionerna för förvärv av aktier i Z. - Riksskatteverket begärde att Regeringsrätten skulle överpröva förhandsbeskedet och yrkade att det skulle fastställas. - Även A ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (2003-06-05, Nordborg, Nilsson, Wennerström, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2003-05-13, Heinefors)

*REGI

*INST