RÅ 2003 not 112

Beslut i ärende ang. uppehållstillstånd kunde inte bli föremål för rättsprövning

Not 112. Ansökan av E.M. om rättsprövning av beslut ang. uppehållstillstånd. - Kammarrätten i Stockholm avslog i beslut den 15 april 2003 (mål nr 1880-03) en ansökan från E.M. om resning i ett ärende hos Utlänningsnämnden angående uppehållstillstånd för henne. Kammarrätten fann vidare att hennes ansökan om resning också innefattade en ansökan om rättsprövning av regeringens beslut från den 11 april 2002. Ansökningen om rättsprövning överlämnades därför till Regeringsrätten. - I det klandrade avgörandet fann regeringen bl.a. att det saknades anledning att hålla fast vid då gällande praxis avseende politisk-humanitära skäl som grund för uppehållstillstånd för asylsökande från Bosnien-Hercegovina. - I ansökningen yrkade E.M. att Regeringsrätten skulle avgöra om regeringen bröt mot lagen och anförde att det klandrade avgörandet inte var "sanningsenligt". -Regeringsrätten (2003-06-03, Nordborg, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § andra stycket 3 lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller lagen inte beslut om utlänningars vistelse i riket. Regeringens ifrågavarande beslut gäller utlänningars vistelse i riket. Lagen om rättsprövning är därför inte tillämplig i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2003-06-03, Perttu)

*REGI

*INST