RÅ 2003 not 119

Beskattningseffekter vid uttag ur fåmansföretag av bostadsrätt som anskaffats för företagsledarens/delägarens privata bruk / Uttag ur fåmansföretag av bostadsrätt som förvärvats för företagsledaren/delägarens privata bruk skulle inte föranleda någon beskattning hos företagsledaren eller företaget (förhandsbesked) / Vid uttag ur fåmansföretag av bostadsrätt som anskaffats för företagsledarens/delägarens privata bruk skulle anskaffningsutgiften vara det belopp denne beskattats för vid företagets förvärv av bostadsrätten (förhandsbesked) / Uttag av fåmansföretag av bostadsrätt som anskaffats för företagsledarens/delägarens privata bruk skulle inte föranleda någon beskattning hos företagsledaren när denna beskattats för företagets anskaffningsavgift vid förvärvet av bostadsrätten (förhandsbesked) / Uttag av fåmansföretag av bostadsrätt som anskaffats för företagsledarens/delägarens privata bruk skulle inte föranleda någon beskattning hos företaget då företagsledaren blivit beskattad för företagets anskaffningsavgift vid förvärvet av bostadsrätten (förhandsbesked)

Not 119. Överklagande av Riksskatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav K.D. följande. Han äger samtliga aktier i D. TV AB (Bolaget). Bolaget, som är ett fåmansföretag, köpte den 1 juni 1998 en bostadsrätt för 1 575 000 kr, ett belopp för vilket han blivit tjänstebeskattad till följd av de s.k. stoppreglerna i 32 § anv.p 14 KL i dess lydelse 1998. Han överväger nu att överföra äganderätten till bostadsrätten vederlagsfritt till sig själv från Bolaget (uttag). Under tiden från den 1 juni 1998 har bostadsrätten ökat i värde. - Han önskar därför få följande frågor besvarade.1. Utlöser ett uttag av bostadsrätten ur Bolaget någon beskattning för honom? - 2. Utlöser ett uttag av bostadsrätten någon beskattning hos Bolaget? - 3. Vad får han för ingångsvärde om bostadsrätten uttas ur Bolaget? - Han var själv av uppfattningen att ett uttag av bostadsrätten ur Bolaget inte skulle utlösa någon beskattning för honom, att ett uttag av bostadsrätten ur Bolaget inte utlöste någon beskattning hos Bolaget, samt att han skulle komma att överta Bolagets anskaffningskostnad; dvs. det belopp han blivit beskattad för: 1 575 000 kr. - Han hemställde därför att de två första frågorna besvarades nekande och att den tredje frågan besvarades på så sätt att han övertog Bolagets anskaffningskostnad; 1 575 000 kr. För det fall värdeökningen skulle beskattas skulle detta belopp (värdeökningen) läggas till den ursprungliga anskaffningskostnaden och öka hans ingångsvärde i motsvarande mån. - Skatterättsnämnden (2002-12-19, André, Wingren, Brydolf, Hallberg Eriksson, Silfverberg, Ståhl, Virin): Förhandsbesked. Fråga 1. Uttaget av bostadsrätten ur Bolaget utlöser inte någon beskattning för D. - Fråga 2. Uttaget av bostadsrätten ur Bolaget utlöser inte någon beskattning hos Bolaget. - Fråga 3. Vid beräkning av kapitalvinst är D:s anskaffningsutgift för bostadsrätten 1 575 000 kr. - Motivering. Genom beslut av riksdagen hösten 1999 avskaffades de flesta av de särskilda regler som tog sikte på transaktioner mellan fåmansägda företag och deras ägare (de s.k. stoppreglerna). Det gällde bl.a. bestämmelserna om företags anskaffning av egendom för företagsledarens privata bruk och delägares förvärv av företagets egendom till underpris. I stället sker beskattning enligt allmänna regler. Den nya ordningen tillämpas, med undantag för vissa skattskyldiga med brutet räkenskapsår, från och med 2001 års taxering. Lagstiftningen innehöll inte några övergångsbestämmelser i övrigt (SFS 1999:1149). - Enligt nuvarande regler beskattas en delägare som förvärvar en tillgång från företaget till underpris för skillnaden mellan marknadsvärdet och utköpspriset. Företaget uttagsbeskattas men får avdrag om delägaren beskattas för löneförmån (prop. 1999/2000:15 s. 56 f. och s. 72 f.; jfr Riksskatteverkets (RSV) redovisning, RSV Dnr 2664-00/110). Till bilden hör också att ett företags förvärv av egendom från utomstående för företagsledarens privata bruk leder till förmånsbeskattning för företagsledaren, t.ex. bostadsförmån (prop. 1999/2000:15 f.; jfr RSV:s redovisning, RSV Dnr 2664-00/110). - Enligt stoppreglerna beskattades företagsledaren vid ett förvärv av egendom i motsvarande situation för ett belopp motsvarande anskaffningskostnaden som intäkt av tjänst (punkt 14 första stycket av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) KL, i dess lydelse till den 31 december 1999). Ett utköp till underpris beskattades på motsvarade sätt som enligt dagens regler (fjärde stycket första meningen samma lagrum). Sistnämnda regel var emellertid inte tillämplig om egendom förvärvats av en företagsledare som blivit beskattad när företaget anskaffade egendomen (fjärde stycket tredje meningen samma lagrum). Denna bestämmelse som infördes år 1990 var en kodifiering av tidigare praxis (prop. 1989/90:110 del 1 s. 599). Om bestämmelsen i fjärde stycket tredje meningen var tillämplig skulle ej heller företaget uttagsbeskattas (2 § 13 mom. andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i dess lydelse till den 31 december 1999). - D. äger samtliga aktier i Bolaget. Han blev vid 1999 års taxering beskattad för 1 575 000 kr med anledning av att Bolaget förvärvade en bostadsrätt för D:s privata bruk. Nu avser D. att ta ut bostadsrätten ur Bolaget. Han vill ha besked om uttaget kommer att medföra någon beskattning av honom eller Bolaget (frågorna 1 och 2) och vilken anskaffningsutgift han får på bostadsrätten (fråga 3). - En företagsledares utköp av en bostadsrätt till ett pris som understiger marknadsvärdet skall enligt dagens regelsystem leda till beskattning för ett belopp motsvarande skillnaden mellan marknadsvärdet och utköpspriset. Det synsättet utgår emellertid bl.a. från att den skattskyldige inte blivit beskattad för företagets anskaffningsutgift vid förvärvet av bostadsrätten vilket skett i D:s fall. - Innebörden av att D. beskattats enligt stopplagstiftningen får anses vara att Bolaget förvärvat bostadsrätten för D:s räkning, jfr RÅ85 1:52. Med hänsyn härtill och till vad som anförts om övergången från det tidigare systemet till dagens system skall uttaget av bostadsrätten inte leda till att D. beskattas (fråga 1). I konsekvens härmed skall det inte heller ske någon beskattning av Bolaget med anledning av uttaget (fråga 2). - Av motiveringen till svaret på fråga 1 följer vidare att D:s anskaffningsutgift för bostadsrätten är det belopp som han beskattats för vid Bolagets förvärv av bostadsrätten, jfr RÅ80 1:28 (fråga 3). - RSV överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet i enlighet med verkets yttrande till Skatterättsnämnden. I detta hade verket anfört att frågorna 1 och 2 borde besvaras jakande och att fråga 3 därför borde besvaras så att K.D. som anskaffningsutgift borde få räkna ett sammanlagt belopp av dels det belopp han beskattats för vid bolagets förvärv av bostadsrätten, dels det belopp han beskattas för vid uttaget av samma bostadsrätt. - K.D. och D. TV AB bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2003-06-17, Ragnemalm, Nilsson, Ersson, Dexe, Nord) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde nämndens förhandsbesked. (fd I 2003-05-28, Hägglöf)

*REGI

*INST