RÅ 2003 not 126

Ägare av grannfastighet var inte berättigad att överklaga beslut om bildande av naturreservat (avslag) / Ägare av grannfastighet var inte berättigad att överklaga beslut om bildande av naturreservat (rättsprövning, avslag)

Not 126. Ansökan om rättsprövning av S.P. ang. beslut att inte ta med hans överklagande av beslut i fråga om bildande av naturreservat till prövning. - Länsstyrelsen i Blekinge län beslutade 3 december 2001 att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken bilda naturreservatet Bökemåla i Karlshamns kommun. - S.P. överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade att reservatet skulle minskas så att samtliga granplanteringar uteslöts ur reservatet och fick bilda en egen skogsfastighet. - Länsstyrelsen överlämnade med eget yttrande överklagandet till regeringen. Länsstyrelsen hade därvid bl.a. anfört att det inte framgick att klaganden skulle vara sakägare. - S.P. bereddes tillfälle att inkomma med uppgift som visade att han hade rätt att överklaga beslutet. Han hade därvid uppgivit att han var hälftenägare till granngården Bälganet 2:78 och att han enligt gammal hävd hade rätt till genomfart från gården genom urskogsområdet Bökemåla. -Regeringen (Miljödepartementet, 2002-12-19) tog inte upp S.P:s överklagande till prövning och anförde som skäl för sitt beslut följande. Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas. Sven Persson har inte visat att länsstyrelsens beslut haft sådana rättsverkningar för honom eller i övrigt berört hans intressen på ett sådant sätt att han har rätt att överklaga länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför inte tas upp till prövning. - S.P. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att beslutet att bilda naturreservatet Bökemåla skulle upphävas och att ärendet skulle visas åter till länsstyrelsen för ny behandling. Han anförde bl.a. följande. Uppgifterna på informationsskyltarna i naturreservatet är felaktiga och långt ifrån kravet på saklighet vid faktabedömningen och opartiskhet. Ett mycket stort fel är att länsstyrelsen inte har bjudit in alla intresserade personer i norra Blekinge till ett informationsmöte angående bildandet av naturreservatet. Den ringbarkning av granar som kommer att ske kan få för stor omfattning så att granbarkborrarna blir för många. Denna åtgärd medför en stor ekonomisk risk för honom i egenskap av ägare till skog som gränsar till reservatet. Över huvud taget har inte den utredning som legat till grund för länsstyrelsens beslut varit seriös. En ny utredning i länsstyrelsen är därför nödvändig. - Regeringsrätten (2003-06-19, Lindstam, Billum, Almgren, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Den första fråga som inställer sig är därför om S.P. haft rätt att överklaga länsstyrelsens beslut om att bilda naturreservatet. - Enligt 16 kap. 12 § miljöbalken får beslut överklagas av den som beslutet angår, om avgörandet gått honom eller henne emot. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att ett beslut måste antingen påverka en persons rättsställning eller beröra ett intresse som på något sätt är erkänt av rättsordningen för att personen skall anses som sakägare och därmed ha rätt att överklaga (prop. 1997/98:45 s. 483). - Vad S.P. åberopat i Regeringsrätten kan inte anses grunda rätt för honom att överklaga länsstyrelsens beslut. Inte heller i övrigt framgår av omständigheterna att regeringens beslut att avvisa S.P:s överklagande strider mot någon rättsregel. Beslutet skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2003-05-28, Lindvall)

*REGI

*INST