Upphävd författning

Förordning (1988:808) med instruktion för statens energiverk

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Ändring införd
SFS 1988:808
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1983:646) med instruktion för statens energiverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens energiverk är central förvaltningsmyndighet för frågor om energiförsörjning. Verket skall, i den mån inte någon annan myndighet har det till uppgift,

 1. verka för rationell tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi,
 2. bevaka tekniska säkerhetsfrågor på energiområdet,
 3. följa den internationella utvecklingen i fråga om energiförhållanden.

2 §  Av förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del framgår att verket är ansvarig myndighet för funktionen energiförsörjning. Härvid skall verket bland annat ansvara för beredskapslagring av bränslen och drivmedel inklusive anskaffning och drift av anläggningar och lokaler samt köp och försäljning av varor.

[S2]Lagringsverksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga grunder så långt detta är möjligt utan att beredskapen eftersätts. Avvikelser får göras från vad som har föreskrivits om upphandling för statens behov då det är nödvändigt för att beredskapen inte skall eftersättas. Förordning (1989:328).

2 a §  Beslut om lokalisering av lagringsanläggningar skall fattas efter det att verket har hört de civilbefälhavare och länsstyrelser som berörs.

[S2]Beslut om lokalisering av lagringsanläggningar eller lager av särskild betydelse för totalförsvaret skall fattas efter det att verket har hört även överbefälhavaren och andra berörda myndigheter. Förordning (1989:328).

3 §  Verket är chefsmyndighet för statens elektriska inspektion.

4 §  Verket skall inom energiområdet bedriva planerings- och utredningsverksamhet.

5 §  Verket skall svara för planering av och stöd till forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning. Förordning (1990:795).

6 §  Verket skall fullgöra uppgifter enligt förordningen (1977:440) om kommunal energiplanering och därvid verka för att den nationella energipolitiken omsätts i kommunerna.

7 §  Verket skall tillhandahålla underlag om energiförsörjningen för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.

8 § har upphävts genom förordning (1990:795).

9 §  Verket skall verka för god energihushållning med speciell inriktning på elhushållning. Verket skall i detta syfte verka för att statliga insatser samordnas så att kommuner, organisationer, företag och andra enskilda påverkas till rationell energianvändning.

Verksförordningens tillämpning

10 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på verket med undantag av 21 §. Vid handläggning av ärenden i de nämnder som anges i 20 § denna förordning skall inte heller 25 § verksförordningen tillämpas.

Myndighetens ledning

11 §  Verkets generaldirektör skall vara chef för verket.

Styrelsen

12 §  Verkets styrelse består av högst tio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

13 §  Inom verket finns fem avdelningar, nämligen utredningsavdelningen, forsknings- och utvecklingsavdelningen, avdelningen för elsäkerhet och koncession, avdelningen för energiberedskap samt administrativa avdelningen.

[S2]Inom verket finns vidare en informationsbyrå och ett planeringskansli.

[S3]Varje avdelning leds av en avdelningschef. Informationsbyrån leds av en byråchef. Planeringskansliet leds av en planeringschef. Förordning (1990:795).

Personalföreträdare

14 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket.

Personalansvarsnämnden

15 §  Verkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av avdelningscheferna, chefen för planeringskansliet och verkets personalchef. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Ärendenas handläggning

16 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden eller de nämnder som anges i 20 §.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter.

Rådgivande organ

17 §  Till verket är knutna ett eldistributionsråd och ett elanvändningsråd.

[S2]Vidare är till verket knutna ett utvärderingsråd och ett planeringsråd för programmet Allmänna energisystemstudier. Förordning (1990:795).

Eldistributionsrådet

18 §  Eldistributionsrådet har till uppgift att biträda verket i eldistributionsfrågor.

[S2]Rådet består av högst 16 personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Elanvändningsrådet

19 §  Elanvändningsrådet har till uppgift att biträda verket i elanvändningsfrågor och att samordna informations-, utbildnings- och rådgivningsinsatser som görs inom elanvändningsområdet. Rådet har vidare till uppgift att yttra sig i frågor om inriktningen av statligt stöd till teknikupphandling.

[S2]Elanvändningsrådet består av verkets generaldirektör som är ordförande och högst 20 andra ledamöter.

Nämnder

20 §  Inom verket finns tre nämnder, nämligen

 1. en utvecklingsnämnd, med uppgift att besluta om stöd till forskning och utveckling inom energitillförselområdet,
 2. en prisregleringsnämnd för elektrisk ström, med uppgift att pröva vissa frågor som rör pris och övriga villkor för leverans, överföring eller inköp av ström,
 3. en krigsskyddsnämnd för kraftanläggningar, med uppgift att pröva frågor om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar.

Utvecklingsnämnden

21 §  Utvecklingsnämnden består av generaldirektören och 12 andra ledamöter. Generaldirektören är nämndens ordförande.

22 §  Nämden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S2]Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlåta åt tjänstemän vid statens energiverk att avgöra ärenden eller grupper av ärenden, som inte är av större vikt.

23 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]Ärenden som avgörs enligt 22 § andra stycket behöver dock inte föredras.

Prisregleringsnämnden för elektrisk ström

24 §  Prisregleringsnämnden för elektrisk ström har till uppgift att pröva ärenden som avses i 2 § 7 mom. lagen (1902:71 s.1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

25 §  Nämnden består av en ordförande och sex andra ledamöter.

[S2]Ordföranden skall vara jurist och ha erfarenhet som domare. Av övriga ledamöter skall

 1. två företräda förbrukarintressen,
 2. två företräda sådana elleverantörer som avses i 2 § 4 mom.tredje stycket lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar,
 3. två företräda andra leverantörsintressen än sådana som avses i 2.

[S3]För varje ledamot skall det finnas ersättare.

26 §  I avgörandena deltar ordföranden och de ledamöter som anges i 25 § andra stycket 1 och 3. I ärenden enligt 2 § 7 mom.första stycket 2 lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar skall i stället för två ledamöter som företräder förbrukarintressen de ledamöter delta som anges i 25 § andra stycket 2.

[S2]Ordföranden får dock ensam avgöra ett ärende om avgörandet inte innebär att ärendet prövas i sak.

27 §  Ärendena avgörs efter föredragning eller efter förhandling om detta är lämpligare. Till en förhandling skall parterna kallas i god tid.

28 §  Föredragande är nämndens sekreterare.

[S2]Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ett ärende.

Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar

29 §  Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar har till uppgift att pröva ärenden som avses i 3--5 och 7 §§ lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

30 §  Nämnden består av en ordförande och sex andra ledamöter.

[S2]Ordföranden skall vara jurist och ha erfarenhet som domare. Av övriga ledamöter skall en utses på förslag av vardera

 1. försvarsstaben,
 2. överstyrelsen för civil beredskap,
 3. statens vattenfallsverk,
 4. statens energiverk,
 5. de kommunala och enskilda kraftföretagen,
 6. petroleumindustrin.

[S3]För varje ledamot skall det finnas minst en ersättare.

31 §  I avgörandena deltar ordföranden och de ledamöter som anges i 30 § andra stycket 1--5. I ärenden om rörledningar för vilka krävs koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar skall dock i stället för de ledamöter som anges i 30 § andra stycket 3 och 5 delta den ledamot som anges i 6.

[S2]Ordföranden får dock ensam avgöra ett ärende om avgörandet inte innebär att ärendet prövas i sak.

32 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det får det avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och övriga ledamöter.

33 §  Nämnden får uppdra åt en ledamot eller någon annan att besikta en anläggning.

34 §  Ärendena avgörs efter föredragning av nämndens sekreterare.

[S2]Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ett ärende.

35 §  Ärenden skall om möjligt avgöras så snabbt att byggnadsarbeten inte fördröjs.

36 §  Om ett utlåtande av överbefälhavaren inte har bifogats en sådan anmälan som avses i 11 § lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m., skall denne ges tillfälle att yttra sig över anmälan.

Tjänstetillsättning m.m.

37 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som avdelningschef och planeringschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av verket.

38 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

39 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

40 §  Regeringen utser ordförande, vice ordförande och andra ledamöter i eldistributionsrådet.

[S2]Andra ledamöter i elanvändningsrådet än generaldirektören utses också av regeringen.

[S3]Ledamöterna i utvärderingsrådet och i planeringsrådet för programmet Allmänna energisystemstudier utses av verket. Förordning (1990:795).

41 §  Andra ledamöter i utvecklingsnämnden än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

42 §  Ordförande, andra ledamöter och ersättare i prisregleringsnämnden för elektrisk ström och i krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Nämnderna utser sekreterare.

Bisysslor m.m.

43 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket även i fråga om avdelningschefer och planeringschefen.

44 §  Tjänstemän med teknisk utbildning på avdelningen för elsäkerhet, koncession och energiberedskap är skyldiga att av verket ta emot uppdrag som tillsynsmän över elektriska starkströmsanläggningar.

Ändringar

Förordning (1988:808) med instruktion för statens energiverk

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1989:328) om ändring i förordningen (1988:808) med instruktion för statens energiverk

  Omfattning
  ändr. 2, 13 §§; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:795) om ändring i förordningen (1988:808) med instruktion för statens energiverk

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. 5, 13, 17, 40 §§
  Ikraftträder
  1990-08-01

Ändring, SFS 1991:960

  Omfattning
  upph.