RÅ 2003 not 130

Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd kunde inte bli föremål för rättsprövning / Mål om resning avskrevs när resningsansökningen avsåg en fråga om inhibition som förfallit när beslut i huvudsaken meddelats

Not 130. Ansökan av P.M.U.U. om resning och rättsprövning. - P.M.U.U. överklagade till Kammarrätten i Göteborg i ett mål om sjukpenninggrundande inkomst (mål nr 3867-2001). Ett samtidigt av P.M.U.U. framställt yrkande om inhibition avslogs av kammarrätten genom beslut i protokoll den 15 augusti 2001. Beslutet överklagades till Regeringsrätten som den 6 december 2001 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 5111-2001). - P.M.U.U. överklagade Regeringsrättens beslut i mål nr 5111-2001 och ansökte om resning i målet och senare också om rättsprövning. -Regeringsrätten (2003-06-23, Nordborg, Ersson, Nord): Kammarrättens i Göteborg mål nr 3867-2001 avser storleken av sjukpenninggrundande inkomst. Det nu aktuella målet i Regeringsrätten gäller endast kammarrättens beslut att inte medge inhibition av länsrättens dom. Efter det att P.M.U.U. anhängiggjort den aktuella talan hos Regeringsrätten har kammarrätten avgjort mål nr 3867-2001 slutligt genom att i protokoll den 4 februari 2002 besluta att inte meddela prövningstillstånd, i följd varav länsrättens avgörande i dess mål står fast. - Den inhibitionsfråga som nu förevarande yrkanden avser har förfallit på grund av kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd i målet. Målet om resning av Regeringsrättens mål nr 5111-2001 skall därför avskrivas. - Regeringsrättens beslut i dess mål nr 5111-2001 är inte ett rättsprövningsbart beslut. P.M.U.U:s ansökan om rättsprövning skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet om resning och avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd I 2003-05-06, Åkerrén)

*REGI

*INST