RÅ 2003 not 136

Sedan kammarrätts beslut att avvisa besvär över ett beslut att inte meddela prövningstillstånd överklagats och fastställts överlämnades en samtidigt med överklagandet gjord ansökan om resning till kammarrätten för prövning

Not 136. Överklagande av M.J. ang. avvisande av talan, m.m. - I ett mål om återbetalningsskyldighet för bostadsbidrag meddelade Kammarrätten i Göteborg inte prövningstillstånd enligt beslut i protokoll den 30 augusti 2002. - M.J. överklagade beslutet menKammarrätten i Göteborg (2002-11-22) avvisade överklagandet med hänvisning till att det kommit in för sent. - M.J. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas, alternativt att resning skulle beviljas. Hon anförde bl.a. att hänsyn borde tas till att överklagandet kom in endast en dag för sent. - Regeringsrätten (2003-07-01, Nordborg, Nilsson, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad M.J. har anfört utgör inte grund för annan bedömning än att kammarrättens avvisningsbeslut skall fastställas. - Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning prövas av kammarrätten, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Målet rörande M.J:s återbetalningsskyldighet för bostadsbidrag har slutligt avgjorts av länsrätten. Det innebär att kammarrätten och inte Regeringsrätten skall pröva hennes ansökan om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. (fd I 2003-06-17, Bäckström)

*REGI

*INST