RÅ 2003 not 137

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 137. Överklagande av M.W. ang. arbetslöshetsförsäkring, m.m. - Akademikernas erkända arbetslöshetskassa beslutade den 27 februari 2002 att inte ändra sitt tidigare beslut att avvisa M.W:s ansökan om arbetslöshetsersättning. M.W. överklagade hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 8 oktober 2002 avslog överklagandet. Vidare avvisade länsrätten M.W:s yrkande om att återfå fullvärdigt medlemskap i arbetslöshetskassan. Sedan han överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Stockholm i protokoll den 17 december 2002 att inte meddela prövningstillstånd. - M.W. överklagade kammarrättens beslut. Han ansökte även om resning. -Regeringsrätten (2003-07-01, Hulgaard, Almgren, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Vad klaganden anfört i fråga om resning blir i enlighet härmed föremål för Regeringsrättens bedömning vid ställningstagandet i fråga om prövningstillstånd. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att ansökningen om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd II 2003-06-25, Perttu)

*REGI

*INST