RÅ 2003 not 14

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 14. Överklagande av A.H. ang. skattetillägg m.m. - I deklaration för taxeringsåret 1995 uppgav A.H. att hennes rörelse "Syboden" hade upphört i december 1994. Alla skulder och tillgångar hade avvecklats per den 31 december 1994. Hon uppgav också att det slutliga underskottet om 470 970 kr skulle dras av som realisationsförlust taxeringsåren 1996-1998. - Vid 1996 års taxering yrkade A.H. förlustavdrag med 81 879 kr av underskottet. I omprövningsbeslut den 14 augusti 1997 vägrade Skattemyndigheten i Skåne län avdraget med motivering att verksamheten, efter en ackordsuppgörelse i februari 1995 som inneburit att skulder skrivits ned med 260 312 kr, hade upphört först under år 1995. Skattemyndigheten påförde skattetillägg om dels 40 procent av kapitalskatten på ett underlag om 81 879 kr, dels 40 procent av 35 835 kr. Länsrätten i Skåne län ändrade inte skattemyndighetens beslut. Efter överklagande befriade Kammarrätten i Göteborg i dom den 7 december 2000 A.H. från skattetillägget på ett underlag om 81 879 kr men lämnade överklagandet i övrigt utan bifall. - A.H. fullföljde sin talan såvitt avsåg skattetillägget. Hon ansökte även om resning. -Regeringsrätten (2003-02-07, Lindstam, Almgren, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Den prövning som sker i ärendet om prövningstillstånd innefattar alltså ställningstagande i denna fråga. Någon särskild prövning skall därför inte ske på grund av resningsansökningen. - Regeringsrätten finner inte anledning att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast i den del det överklagats. (fd II 2003-01-28, Heinefors)

*REGI

*INST