RÅ 2003 not 140

Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked)

Not 140. Överklagande av A av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - A frågade om han efter en utflyttning till Finland skulle anses obegränsat skattskyldig i Sverige. -Skatterättsnämnden (2002-09-06, André, ordf., Wingren, Björkman, Brydolf, Silvferberg, Ståhl, Virin): Förhandsbesked. A skall anses obegränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, efter utflyttningen till Finland. - Motivering. Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 IL, skall den som tidigare varit bosatt i Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömningen om väsentlig anknytning föreligger skall enligt kapitlets 7 § sådana omständigheter beaktas som att han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på viss utländsk ort, om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han har familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har fastighet här, och liknande förhållanden. - A är finsk medborgare och har sedan år 1996, efter att ha förvärvat fastigheten S, varit bosatt i Sverige med sin sambo B. De har två barn tillsammans, fem och sex år, som de har gemensam vårdnad om. På gården bedriver de avel och uppfödning av hästar. Paret har nu bestämt sig för att "leva skilda liv" och A avser att återvända till Finland. A skall även fortsättningsvis äga gården och ha resultatansvar för denna. Den löpande driften skall bedrivas av B. Han kommer efter utflyttningen endast att uppehålla sig kortare perioder i Sverige. I Finland har A förvärvat en fastighet där han skall bosätta sig och bedriva skogsbruk samt kurs- och konferensverksamhet. Han har sin övriga släkt i Finland. Han har sedan tidigare dessutom betydande aktieinnehav i sex finska bolag och är styrelseledamot i tre av dessa. Han innehar även en större fastighet på Åland. - Av handlingarna i ärendet framgår att A efter utflyttningen kommer att ha en stark anknytning till Finland. De två barnen som A tillsammans med modern har gemensam vårdnad om samt hans fortsatta innehav av S-fastigheten med det ekonomiska ansvaret för hästuppfödningsverksamheten som drivs där anknyter honom å andra sidan till Sverige. Dessa omständigheter får anses ge A en väsentlig anknytning hit. Han är därför obegränsat skattskyldig här efter utflyttningen till Finland. - A överklagade och yrkade att han efter utflyttningen till Sverige skulle anses begränsat skattskyldig i Sverige. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2003-07-04, Hulgaard, Almgren, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2003-06-25, Heinefors)

*REGI

*INST