RÅ 2003 not 143

För bostadsbebyggelse m.m. (trafikfrågor ej lösta, avslag) / Rättsprövning, plan- och bygglagen, beslut att anta detaljplan / För att möjliggöra bostadsbebyggelse m.m. (trafikfrågor ej lösta, avslag)

Not 143. Ansökan av C.B. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Vid sammanträde den 19 mars 2002 antog Byggnadsnämnden i Karlstads kommun ett förslag till detaljplan för Södra Råtorp i Karlstad. - Syftet med planen var att möjliggöra bostadsbebyggelse m.m. söder om Råtorp. Planen omfattade, förutom bostäder, område för handel, kontor och skola. Trafikförsörjningen skulle huvudsakligen ske via en ny cirkulationsplats vid Råtorpsvägen/Infanterigatan/E18. - Länsstyrelsen beslutade den 15 april 2002 att prövning enligt 12 kap. 1 § plan- och bygglagen, PBL, skulle ske av byggnadsnämndens antagandebeslut. Skälet var att länsstyrelsen ansåg att det kunde befaras att planerad bebyggelse blev olämplig med hänsyn till frågor om hälsa och säkerhet samt att de riksintressen som väg E18 och järnvägen Karlstad - Kil (del av sträckan Stockholm - Oslo) utgör inte hade tillgodosetts. - Länsstyrelsen fann därefter - sedan detaljplanen kompletterats - i beslut den 15 oktober 2002 att planen uppfyllde PBL:s krav på hälsa och säkerhet och att riksintressena (E18 och järnvägen) var tillgodosedda i planen. - C.B. överklagade beslutet att anta detaljplanen. -Länsstyrelsen i Värmlands län (2002-10-21) avslog överklagandet med följande motivering. Vid prövning av frågor enligt PBL skall enligt 1 kap. 5 § både allmänna och enskilda intressen beaktas. Enligt 5 kap. 2 § skall, vid utformningen av en detaljplan, skälig hänsyn tas till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. - En grundläggande princip i plan- och bygglagstiftningen är dock att kommunen själv inom vida ramar äger avgöra hur mark- och vattenområden skall användas och hur miljön skall utformas i den egna kommunen. Stor vikt bör således tillmätas de lämplighetsbedömningar som görs av kommunen. Länsstyrelsens besvärsprövning är väsentligen begränsad till en prövning av om kommunen gjort en rimlig avvägning mellan motstående allmänna intressen och/eller enskilda intressen och om kommunen handlagt ärendet på ett formellt riktigt sätt. - Vad C.B. i sitt överklagande tar upp om trafikfrågan för Råtorp och Älvåker (Råtorpsvägen och Skogaholmsvägen) sammankopplad med trafikfrågan för Skåre (Ilandavägen) har planförfattaren ansett höra samman med det övergripande trafiksystemet för Karlstad. Länsstyrelsen delar den uppfattningen. Den nu aktuella detaljplanen för Södra Råtorp utgör inte heller något hinder mot att den genomfartstrafik som nu går genom Skåre, Älvåker och Råtorp i en framtid kan ledas väster om järnvägen och ansluta vid Södra Råtorp. Att de vägfrågor som C.B. tar upp inte är lösta är inte skäl till att upphäva byggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen för Södra Råtorp. När det sedan gäller lämpligheten att bebygga "vägstumpen" från Borgmästarbron till Råtorp ävensom området i övrigt är det en fråga där kommunens lämplighetsbedömning väger tungt. Länsstyrelsen har i beslut den 15 oktober 2002 funnit att planen uppfyller de i PBL uppställda kraven på hälsa och säkerhet och att riksintressena (E18 och järnvägen) är tillgodosedda. Sammanfattningsvis finner länsstyrelsen att detaljplanen inte kan anses medföra sådana olägenheter för C.B. att planen skall upphävas. Vad han anfört utgör inte heller i övrigt skäl att upphäva detaljplanen. - C.B. överklagade länsstyrelsens beslut och anförde bl.a. följande. Han motsatte sig planerna för Södra Råtorp innan en tillfredsställande lösning presenterats och godkänts avseende vägfrågorna rörande Råtorp, Skåre, Gravaleden, Ilanda trafikplats och vägen till Borgmästarbron (E18). Byggnationen mellan den planerade rondellen och bron över Klarälven borde inte heller komma till stånd eftersom grundförhållandena var dåliga och närheten till trafiken gjorde området olämpligt för bostäder. Den nya vägen från bron genom den nya rondellen och norrut skulle bli längre än den nuvarande förbindelsen, vilket gav upphov till avgaser, miljöstörningar och ohälsa. Planområdet borde omfatta endast det inhägnade militärförrådsområdet och återstoden borde fortsätta att vara ett rekreationsområde för Råtorpsborna. - Regeringen (2003-01-30, Miljödepartementet) avslog överklagandet och anförde att de invändningar som C.B. framfört mot detaljplanen och mot hur vägfrågorna i stort behandlats i planarbetet inte utgjorde skäl för att regeringen med anledning av hans överklagande skulle upphäva beslutet att anta planen. - C.B. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde i korthet följande. Intill dess det finns en tillfredsställande övergripande lösning på vägproblemen rörande Råtorp, Skogaholm, Älvåker, Skåre, Gravaleden, Ilanda trafikplats och väg till Borgmästarbron (E18) bör en byggnation av Södra Råtorp anstå. I annat fall finns risk för att man senare nödgas bygga vägen alldeles inpå de nybyggda husen. Det nya bostadsområdet kommer att utsättas för ett betydande trafikbuller och i det arbete som föregått planen har hänsyn inte tagits till de luftföroreningar som trafiken medför. Vidare kommer flerbostadshus att placeras alldeles nära älven och begränsa utsikten över den. Den närbelägna holmen, Videholmen, och stranden mellan älven och cykelbanan skänktes en gång i tiden till Råtorps villaägare för att utnyttjas av dem till bad, fiske och rekreation. Detta utnyttjande beskärs nu. - Regeringsrätten (2003-07-07, Hulgaard, Almgren, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i detaljplaneärenden enligt PBL eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2003-06-25, T. Lindvall)

*REGI

*INST