RÅ 2003 not 150

Ansökan om resning i ärende som först prövats av Migrationsverket i Norrköping skulle prövas av Kammarrätten i Jönköping

Not 150. Överklagande av D.G. ang. beslut om resning i ärende ang. återkallelse av permanent uppehållstillstånd. - Migrationsverket i Norrköping beslutade den 24 juli 2002 att återkalla D.G:s permanenta uppehållstillstånd. D.G. överklagade beslutet till Utlänningsnämnden som i beslut den 28 mars 2003 avslog överklagandet. Sedan D.G. ansökt om resning hos Kammarrätten i Stockholm beslöt kammarrätten i beslut den 15 maj 2003 i mål nr 2080-03 att avslå ansökningen. - D.G. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja henne resning i ärendet angående återkallelse av permanent uppehållstillstånd. -Regeringsrätten (2003-10-09, Billum, Nordborg, Nilsson, Melin, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd i målet och företar det till omedelbart avgörande. - Enligt 2 § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. prövas ansökningar om resning och återställande av försutten tid av den kammarrätt inom vars domkrets ärendet först har prövats. - Av handlingarna i målet framgår att det ärende som ansökningen om resning avser först har prövats av Migrationsverket i Norrköping. Ansökningen skall alltså prövas av Kammarrätten i Jönköping. Kammarrättens i Stockholm beslut skall därför undanröjas och handlingarna i målet överlämnas till Kammarrätten i Jönköping för handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Kammarrättens i Stockholm beslut den 15 maj 2003 i mål nr 2080-03 och förordnar att handlingarna i målet skall överlämnas till Kammarrätten i Jönköping för handläggning. - Regeringsråden Melin och Kindlund har inte deltagit vid avgörandet av frågan om prövningstillstånd. (fd II 2003-08-20, Perttu) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål 4134-2003 där omständigheterna var likartade och utgången densamma.

*REGI

*INST