RÅ 2003 not 16

Sjukpenninggrundande inkomst (bestämmelsen i 3 kap. 5 c § lagen om allmän försäkring ansågs inte tillämplig när fråga var om förtidspension eller sjukbidrag som upphört eller minskat före bestämmelsens ikraftträdande)

Not 16. Överklagande av Riksförsäkringsverket (RFV) i mål om sjukpenninggrundande inkomst. -Malmöhus läns allmänna försäkringskassa (1998-03-03) beslutade att S.P. enbart skall kvarstå som sjukvårdsförsäkrad fr.o.m. den 4 december 1997. Som motivering angavs att hon tidigare uppburit helt sjukbidrag t.o.m. maj 1995, men att hon fr.o.m. juni 1995 erhållit halv förtidspension och var arbetssökande på halvtid. Eftersom hennes pensionsförmån minskade före den 1 juli 1997 omfattas hon inte av de nya reglerna i 3 kap. 5 c § lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL). - I omprövningsbeslut fann försäkringskassan ej skäl till ändring av beslutet. - S.P. anförde i överklagande huvudsakligen följande. Hon hävdar att RFV gjort en tolkning av lagstiftningen som inte går att göra. Det är inte upp till RFV att besluta om tidpunkten. Lagstiftaren nämner inte någon tidpunkt, varför man får gå på innehållet och vad lagrummet handlar om. Hon kräver att länsrätten tittar på detta fall utifrån lagstiftarens text och bedömer huruvida RFV:s begränsningar i tid äger giltighet. - Länsrätten i Skåne län (1998-08-02, ordf. Gellberg): I 3 kap. 5 c § lagen om allmän försäkring stadgas att vid utgången av en period då en försäkrad helt eller delvis har haft förtidspension (sjukbidrag) enligt lagen om allmän försäkring skall den sjukpenninggrundande inkomsten motsvara den sjukpenninggrundande inkomsten som den försäkrade skulle ha varit berättigad till omedelbart före en eller flera sådana perioder eller vad som löneutvecklingen inom yrkesområdet därefter föranleder. Bestämmelserna gäller endast för tid före 65 års ålder och till den del den försäkrade är arbetslös och beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot närmast föregående förvärvsarbete. - Enligt övergångsbestämmelser i svensk författningssamling (SFS 1997:562) anges att 3 kap. 5 c § AFL träder i kraft den 1 juli 1997 samt att äldre bestämmelser fortfarande tillämpas på ersättning som avser tid före ikraftträdandet. - Av utredningen i målet framgår att S.P. hade helt sjukbidrag till och med maj 1995 och att hon därefter uppbär halv förtidspension. I samband därmed bestämde försäkringskassan hennes sjukpenninggrundande inkomst till noll kronor i enlighet med då gällande regler. Därefter har S.P. yrkat att hennes sjukpenninggrundande inkomst skall fastställas i enlighet med 3 kap. 5 c § AFL. Med hänsyn till att lagregeln enligt övergångsbestämmelserna inte är tillämplig i målet och att S.P. inte redovisat någon inkomst av arbete har försäkringskassan rätteligen bestämt att hon även fortsättningsvis skall vara enbart sjukvårdsförsäkrad. Överklagandet skall därför avslås. - Länsrätten avslår överklagandet. - S.P. överklagade länsrättens dom och yrkade att kammarrätten skulle förordna att hennes sjukpenninggrundande inkomst från och med den 1 juli 1997 skulle motsvara hälften av den inkomst hon hade före det att hon beviljades sjukbidrag och att den skulle anpassas till den rådande löneutvecklingen inom yrkesområdet. Hon anförde bl.a. följande. Hon har efter det att hennes förmån i form av helt sjukbidrag ändrades till halv förtidspension den 1 juni 1995 varit arbetssökande. Detta krav i 3 kap. 5 c § AFL är således uppfyllt. Enligt övergångsbestämmelserna till nämnda paragraf skall äldre bestämmelser tillämpas på ersättning som avser tid före ikraftträdandet. Vad gäller ersättning fr.o.m. den 1 juli 1997 skall 3 kap. 5 c § AFL tillämpas. Uttrycket ersättning torde avse sjukpenning under den tid då sjukskrivning pågår. - Försäkringskassan ansåg att kammarrätten skulle avslå överklagandet. - Kammarrätten i Göteborg (1999-05-04, Wileke, Bodin, Karlsson): Länsrätten har i sin dom redogjort för avfattningen av 3 kap. 5 c § AFL. Paragrafen infördes genom lagen (1997:562) om ändring i lagen om allmän försäkring. Genom denna lagändring fick andra paragrafer i AFL annan lydelse varvid bl.a. ersättningsnivån höjdes för sjukpenning, havandeskapspenning, tillfällig föräldrapenning och rehabiliteringspenning. I övergångsbestämmelserna anges att denna lag träder i kraft såvitt avser 3 kap. 5 c § och 4 kap. 9 § den 1 juli 1997 och i övrigt den 1 januari 1998. Vidare anges att äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på ersättning som avser tid före ikraftträdandet. - Bestämmelserna i 3 kap. 5 c § infördes för att den som har haft helt sjukbidrag eller hel förtidspension och därefter är arbetslös skall kunna återfå en sjukpenninggrundande inkomst grundad på tidigare förvärvsinkomster (se prop. 1996/97:63 s. 70 f.). 3 kap. 5 c § rör således inte sådan ersättning på vilken, enligt övergångsbestämmelserna, äldre bestämmelser fortfarande skall tillämpas i vissa fall. Det som anges i övergångsbestämmelserna om ersättning tar sikte på de förhöjda ersättningsnivåerna för t.ex. sjukpenning. - S.P. uppbar helt sjukbidrag till och med maj 1995. Fr.o.m. juni 1995 uppbär hon halv förtidspension och är arbetssökande på halvtid. I samband med att hon erhöll halv förtidspension bestämde försäkringskassan hennes sjukpenninggrundande inkomst till noll kronor i enlighet med då gällande regler. Det förhållandet att S.P. redan före den 1 juli 1997 fått sin pensionsförmån minskad från helt sjukbidrag till halv förtidspension medför inte, i enlighet med vad som anförts ovan, att bestämmelserna i 3 kap. 5 c § inte är tillämpliga i hennes situation. Hennes sjukpenninggrundande inkomst skall enligt nämnda lagrum motsvara den som hon skulle ha varit berättigad till omedelbart före det att hon erhöll sjukbidrag eller vad som löneutvecklingen därefter föranleder. Den skall också anpassas till det arbetsutbud som S.P. har. Det får i första hand ankomma på försäkringskassan att bestämma den sjukpenninggrundande inkomst som kan gälla för S.P. fr.o.m. den 1 juli 1997. - Kammarrätten upphäver länsrättens dom och försäkringskassans beslut samt visar målet åter till försäkringskassan som med stöd av 3 kap. 5 c § AFL skall fastställa den sjukpenninggrundande inkomst som kan gälla för S.P. fr.o.m. den 1 juli 1997. - I Regeringsrätten yrkade RFV att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens dom om sjukpenninggrundande inkomst (SGI). RFV anförde bl.a. följande. Bestämmelsen i 3 kap. 5 c § AFL om SGI efter tid med förtidspension eller sjukbidrag, som trädde i kraft den 1 juli 1997, kan enligt RFV:s mening inte tillämpas på så sätt att S.P:s SGI ändras till följd av den ändring av hennes pensionsförmåner som skett före denna tidpunkt. Att en försäkrad vars sjukbidrag upphört tidigare än i juni 1997 inte kan omfattas av bestämmelsen följer enligt RFV:s mening av dess ordalydelse - "vid utgången av en period". Utgången av en period med sjukbidrag/förtidspension måste inträffa i anslutning till att bestämmelsen trädde i kraft eller senare. Om paragrafen skulle tillämpas som kammarrätten funnit skulle detta innebära att de vars pensionsförmåner upphört eller minskat för länge sedan skulle bli berättigade till en SGI baserad på en inkomst som låg ännu längre tillbaka. - S.P. bestred bifall till RFV:s talan och anförde bl.a. följande. Om det förhåller sig så som RFV påstår hade det inte erfordrats någon övergångsbestämmelse till lagändringen. Punkt 2 i övergångsbestämmelserna innebär att även försäkrade vars förtidspension/sjukbidrag upphört före den 1 juli 1997 omfattas av den nya bestämmelsen, dock ej med avseende på ersättning. RFV har inte kommenterat innebörden av punkt 2 i övergångsbestämmelserna. - Regeringsrätten (2003-02-13, Billum, Nordborg, Wennerström, Dexe, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår följande. S.P. kom till Sverige 1970. Hon arbetade några år som fabriksarbetare. Fr.o.m. 1980 arbetade hon som lokalvårdare. 1992 beviljade försäkringskassan henne livränta från arbetsskadeförsäkringen samt helt sjukbidrag. Helt sjukbidrag utgick t.o.m. maj 1995. Under tiden med helt sjukbidrag var hennes SGI bestämd till 0 kr. Fr.o.m. juni 1995 beviljade kassan henne halv förtidspension. Eftersom hon saknade inkomst av förvärvsarbete bestämdes hennes SGI till 0 kr fr.o.m. den 1 juni 1995. Hösten 1997 begärde S.P. att få en SGI fastställd fr.o.m. den 1 juli 1997. - Enligt de för tid före den 1 juli 1997 gällande reglerna hade en försäkrad rätt att ha kvar sin tidigare SGI bl.a. under tid då han eller hon hade rätt till sjukpenning eller rehabiliteringspenning eller annan jämförbar förmån. SGI:n skulle dessutom anpassas till löneutvecklingen inom den försäkrades yrkesområde. Om den försäkrade beviljades helt sjukbidrag eller förtidspension hade han eller hon inte rätt att behålla sin SGI. Vid partiell förtidspension eller sjukbidrag kunde dock en SGI fastställas på grundval av det förvärvsarbete den försäkrade hade vid sidan om pensionen. Genom lagändring fr.o.m. den 1 juli 1997 infördes emellertid 5 c § i 3 kap. AFL, som gav personer vars förtidspension eller sjukbidrag upphört eller minskat rätt att återfå den SGI som gällde innan respektive förmån började utgå. Syftet var att ge incitament för enskilda att våga bryta en pensionssituation (se prop. 1996/97:63 s. 70 f.). - Frågan i målet är om bestämmelsen i 3 kap. 5 c § AFL innebär att det skall fastställas en SGI grundad på tidigare förvärvsinkomster också för den vars förtidspension eller sjukbidrag hade upphört eller minskat tidigare än vid bestämmelsens ikraftträdande den 1 juli 1997. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Den aktuella ändringen i AFL (SFS 1997:562) innehöll inte endast införandet av 5 c § i 3 kap. utan berörde ett flertal olika lagrum, bl.a. sådana som gällde ersättningsnivån för vissa förmåner. Den av S.P. åberopade punkt 2 i övergångsbestämmelserna är av standardnatur i sådana fall och kan inte ges den tolkningen att 3 kap. 5 c § till någon del varit avsedd att tillämpas på förhållanden som ligger i tiden före bestämmelsens ikraftträdande. Frågan om bestämmelsens tillämplighet i här aktuellt fall måste därför avgöras utifrån en tolkning av själva bestämmelsen och med hänsyn till omständigheterna kring dess tillkomst. - Frågan i målet måste också ses mot bakgrund av de principer i fråga om tillämplig lagstiftning som anses gälla på det förvaltningsrättsliga området. I avgörandet RÅ 1988 ref. 132, vartill hänvisats i ett flertal senare avgöranden, anförde Regeringsrätten härom bl.a. följande. - Av allmänna förvaltningsrättsliga grundsatser har ansetts följa att bestämmande för vilka förvaltningsrättsliga föreskrifter - avseende både förfarandet och prövningen i sak - som skall tillämpas i ett mål eller ärende som regel är vilka föreskrifter som är i kraft när prövningen sker. - Undantag från dessa grundsatser kan dock vara uttryckligen föreskrivna i övergångsbestämmelser eller följa av uttalanden i motiven till lagstiftningen. Fall kan också tänkas där av omständigheterna framgår att lagstiftaren inte avsett att de nya bestämmelserna skall tillämpas helt enligt de angivna grundsatserna i ett övergångsskede. - Den angivna huvudprincipen är alltså inte utan undantag. En tillämpning härav i förevarande fall skulle, som RFV framhållit, medföra att många vars förtidspension eller sjukbidrag upphört eller minskat långt före den 1 juli 1997 skulle bli berättigade till en SGI grundad på förvärvs- inkomster som kan ligga mycket långt tillbaka. Att detta skulle ha varit lagstiftarens avsikt vinner inget stöd i lagstiftningens förarbeten. Tvärtom tyder lagstiftningens syfte - att fortsättningsvis ge personer med förtidspension eller sjukbidrag incitament att våga bryta pensionssituationen och återvända till förvärvsarbete - på att den nya bestämmelsen tog sikte på sådana personer som vid tidpunkten för ikraftträdandet fortfarande uppbar förtidspension/sjukbidrag i oförminskad omfattning. Även avfattningen av bestämmelsen, vilken anger vad som skall gälla vid utgången av en period med förtidspension, talar mot att regeln varit avsedd att tillämpas retroaktivt i fall då pensionsperioden gått ut för länge sedan. - Regeringsrätten finner på grund av det anförda att 3 kap. 5 c § AFL inte är tillämplig i de fall förtidspension eller sjukbidrag upphört eller minskat redan före bestämmelsens ikraftträdande den 1 juli 1997. RFV:s överklagande skall därför bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Med upphävande av kammarrättens dom fastställer Regeringsrätten det slut som länsrättens dom innehåller. (fd I 2002-12-11, Bergquist)

*REGI

*INST