RÅ 2003 not 163

Kammarrätts beslut som inte ansetts kunna överklagas / Tjänsteanteckning om upphandlingsmåls handläggning i kammarrätt / Talan mot innehållet i tjänsteanteckning om upphandlingsmåls handläggning i kammarrätt kunde inte prövas

Not 163. Överklagande av SYSteam AB ang. handläggningen i kammarrätt av mål om upphandling. - Hos Kammarrätten i Stockholm överklagade SYSteam AB Länsrättens i Stockholms län dom den 18 juli 2003 i mål om offentlig upphandling. Överklagandet gavs in genom fax den 18 juli 2003 och innehöll ett yrkande om interimistiskt förordnande. Samma dag antecknade en företrädare för kammarrätten på faxmeddelandet att överklagandet inte skulle prövas den dagen eftersom det inte förelåg i original. - Genom beslut den 22 juli 2003 avskrev kammarrätten målet. Kammarrätten konstaterade, efter att ha återgett innehållet i 7 kap. 1 § tredje stycket lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU, att upphandlingskontrakt tecknats senast den 21 juli 2003 samt att sådana upplysningar som avses i 1 kap. 28 § LOU lämnats den 8 juli 2003. -Regeringsrätten (2003-10-13, Sandström, Hulgaard, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt en skrivelse som kom in till kammarrätten den 21 juli 2003 överklagade bolaget kammarrättens beslut den 18 juli 2003 att inte omedelbart pröva överklagandet. Bolaget anförde bl.a. att det var fråga om ett formellt beslut och att beslutet gjorde det omöjligt för bolaget att få överklagandet till kammarrätten prövat. - Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolagets talan i Regeringsrätten riktar sig mot innehållet i en anteckning om målets handläggning i kammarrätten som gjorts innan målet avgjordes där. En sådan talan kan inte prövas av Regeringsrätten. Överklagandet skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2003-09-17, Bergquist)

*REGI

*INST