RÅ 2003 not 173

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs berättigat till överprövning i förvaltningsdomstol av påförda skattetillägg

Not 173. Överklagande av Ingenjörsfirman Elvometer AB i mål ang. avvisande av talan. - Ingenjörsfirman Elvometer AB trädde i likvidation den 10 november 1995. Bolaget försattes i konkurs den 26 januari 1996; konkursen avslutades utan överskott den 6 augusti 1998. -Skattemyndigheten i Stockholms län (1996-11-26) beslutade att på skönsmässig grund fastställa mervärdesskatt för redovisningsperioder under tiden september 1993 - juni 1994. Skattemyndigheten beslutade även att påföra skattetillägg. - Bolaget överklagade. - Länsrätten i Stockholms län (1998-11-30) avvisade överklagandet då ombudet, som ingett en fullmakt undertecknad den 4 november 1997 av det sedermera upplösta bolagets tidigare styrelseledamot och firmatecknare, inte ansågs ha styrkt sin behörighet att föra talan. - Bolaget överklagade. - Kammarrätten i Stockholm (2000-11-16) avslog överklagandet på den grunden att bolaget sedan det upplösts saknade rättskapacitet och därmed partshabilitet, dvs. förmåga att uppträda som part i rättegång. - Bolaget yrkade att Regeringsrätten skulle tillerkänna bolaget partshabilitet och återförvisa målen till kammarrätten för prövning i sak. - Riksskatteverket avstyrkte bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2003-10-28, Lavin, Nordborg, Eliason, Wennerström, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 13 kap. 49 § (tidigare 13 kap. 19 § första stycket) aktiebolagslagen (1975:1385) är ett i konkurs försatt bolag upplöst om konkursen avslutas utan överskott. Som huvudregel gäller att ett bolag som upplösts på detta sätt saknar rättskapacitet och därmed inte längre kan vara part i rättegång (se t.ex. NJA 1979 s. 700 och RÅ84 1:87). Från denna huvudregel har emellertid i praxis gjorts vissa undantag (se t.ex. RÅ 1996 not. 192 och RÅ 2000 ref. 41). - Regeringsrätten har, med hänvisning till att systemet med skattetillägg ansetts innefatta en anklagelse för brott i den mening som avses i artikel 6 i Europakonventionen (RÅ 2000 ref. 66 I), konstaterat att en skattskyldig alltid är berättigad till en överprövning i förvaltningsdomstol av administrativ myndighets beslut om skattetillägg och att det, för att en rättssäker prövning skall kunna ske, är nödvändigt att även de grundläggande taxeringsbesluten kan överprövas. Denna princip har ansetts gälla även i fråga om ett bolag som är upplöst efter avslutad konkurs och som av den anledningen annars saknar rättskapacitet och partshabilitet (RÅ 2002 ref. 76). - Bolaget hade således, trots att det upplöstes under processen i länsrätten, rätt till en överprövning av skattemyndighetens beslut samt rätt att vara part i förfarandet hos länsrätten. Under tid som konkursförfarandet pågick kunde bolaget som konkursgäldenär föra sin talan genom den som enligt 13 kap. 20 § andra stycket aktiebolagslagen (numera 13 kap. 48 §) företrädde bolaget eller genom ett av företrädaren utsett ombud (jfr RÅ 1996 ref. 7). Även sedan bolaget upplösts, hade en ställföreträdare eller ett av denna befullmäktigat ombud behörighet att föra bolagets talan. Den i målet åberopade fullmakten hade utfärdats av den tidigare styrelsen och styrker att fullmaktshavaren var behörig att föra bolagets talan i den domstolsprocess som kunde följa på överklagandet av skattemyndighetens beslut. Länsrätten borde därför inte ha avvisat överklagandet på den grunden att ombudet inte hade styrkt sin behörighet. Målen bör därför visas åter till länsrätten för ny handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Kammarrättens i Stockholm beslut den 16 november 2000 och Länsrättens i Stockholms län beslut den 30 november 1998 och visar målen åter till länsrätten för ny handläggning. (fd II 2003-09-17, Kristiansson)

*REGI

*INST