RÅ 2003 not 177

Ansökan av Frostavallen Camp AB om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov

Not 177. Ansökan av Frostavallen Camp AB om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov. - Miljö- och byggnadsnämnden i Höörs kommun beslutade den 22 mars, den 26 april och den 14 juni 2001 samt den 21 februari 2002 bl.a. att avslå ansökningar om bygglov för anordnande av 31 campingplatser på en gräsplan samt för nybyggnad av träkåta på Långstorp 1:84. - Sedan bolaget överklagat avslogLänsstyrelsen i Skåne län (2002-07-02) ansökningen i aktuella delar och hänvisade bl.a. till detaljplanekravet. - Bolaget överklagade och yrkade att bygglov för campingplatserna skulle beviljas som tillfällig åtgärd. - Kammarrätten i Göteborg överlämnade ärendet till regeringen genom beslut den 19 mars 2003. - Regeringen (Miljödepartementet, 2003-06-18) avslog överklagandet med följande motivering: Regeringen finner inte skäl att frångå länsstyrelsens bedömning att lämplighetsprövningen av de i överklagandet aktuella åtgärderna bör ske genom detaljplan. Regeringen finner vidare att det föreligger tillräckligt stöd för att vägra bygglov också för tillfällig åtgärd i förevarande fall. Vad Frostavallen Camp AB anfört utgör inte heller i övrigt skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - I ansökningen om rättsprövning anförde bolaget bl.a. följande. Det finns ett framtaget förslag till detaljplan för området. Kommunen har emellertid valt att inte släppa fram förslaget, bl.a. eftersom det i detta klargörs att kommunen har ansvaret för badplatsen på fastigheten Långstorp 1:84 och därmed också för kostnaderna för driften. Kommunens agerande i olika avseenden kan inte tolkas på annat sätt än att man arbetar i egen sak i syfte att till "rätt" pris kunna ta över badplatsen eller köpa hela anläggningen. - Regeringsrätten (2003-11-03, Nordborg, Eliason, Wennerström, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De i målet tillämpliga bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10) är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden enligt lagen eller att det vid handläggningen förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2003-10-15, T. Lindvall)

*REGI

*INST