RÅ 2003 not 182

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs berättigat till överprövning i förvaltningsdomstol av påförda skattetillägg

Skattemyndigheten

Not 182. Överklagande av Quickab handel i Tollarp AB (upplöst) ang. partshabilitet för upplöst aktiebolag i mål om skattetillägg. -Skattemyndigheten i Lund (1994-09-08) beslutade att för redovisningsperioderna november-december 1993 och januari-februari 1994 fastställa Quickab handel i Tollarp AB:s (bolaget) mervärdesskatt till noll kr. Skattemyndigheten beslutade även att påföra bolaget skattetillägg med 8 000 kr respektive 3 500 kr. - Sedan bolaget överklagat skattemyndighetens beslut hos dåvarande Länsrätten i Malmöhus län försattes bolaget i konkurs den 7 augusti 1995. Konkursen avslutades utan överskott den 27 juni 1996. - Länsrätten i Skåne län (1998-10-12) avvisade bolagets överklagande på den grunden att bolaget efter det att det upplösts saknade rättskapacitet och därmed partshabilitet. - Bolaget överklagade länsrättens beslut. - Kammarrätten i Göteborg (2000-11-07) avvisade överklagandet. - Bolaget överklagade kammarrättens beslut och yrkade att bli befriat från de påförda skattetilläggen. - Riksskatteverket avstyrkte att överklagandet prövades. - Regeringsrätten (2003-11-06, Lavin, Sandström, Hulgaard, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 13 kap. 49 § (tidigare 13 kap. 19 § första stycket) aktiebolagslagen (1975:1385) är ett i konkurs försatt bolag upplöst om konkursen avslutas utan överskott. Som huvudregel gäller att ett bolag som upplösts på detta sätt saknar rättskapacitet och därmed inte längre kan vara part i rättegång (se t.ex. NJA 1979 s. 700 och RÅ84 1:87). Från denna huvudregel har i praxis gjorts vissa undantag (se t.ex. RÅ 1996 not. 192 och RÅ 2000 ref. 41). - Regeringsrätten har, med hänvisning till att systemet med skattetillägg ansetts innefatta en anklagelse för brott i den mening som avses i artikel 6 i Europakonventionen (RÅ 2000 ref. 66 I), konstaterat att en skattskyldig alltid är berättigad till en överprövning i förvaltningsdomstol av ett av administrativ myndighet påfört skattetillägg. Denna princip har ansetts gälla även i fråga om ett bolag som är upplöst efter avslutad konkurs och som av den anledningen annars saknar rättskapacitet och partshabilitet (RÅ 2002 ref. 76). - Bolaget, vars överklagande till länsrätten omfattade bl.a. påfört skattetillägg, hade således, trots att det upplöstes under processen i länsrätten, rätt till en överprövning av skattemyndighetens beslut. Länsrätten borde inte ha avvisat överklagandet på den grunden att bolaget saknade rättskapacitet och partshabilitet. Målen bör därför visas åter till länsrätten för ny handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Kammarrättens i Göteborg beslut den 7 november 2000 och Länsrättens i Skåne län beslut den 12 oktober 1998 och visar målen åter till länsrätten för ny handläggning. (fd II 2003-10-15, Kristiansson)

*REGI

*INST