RÅ 2003 not 186

Övriga frågor, ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning) / Förvaltningsprocess, ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 186. Överklagande och ansökan om resning av Getinge Industrier AB i mål ang. inkomsttaxering 1997 och 1998, m.m. - Skattemyndigheten i Hallands län beslutade den 14 december 1998 att vägra Getinge Industrier AB (bolaget) yrkat avdrag för realisationsförlust uppkommen vid avyttring av aktier i dotterbolagen ZK Hospital Bedarfs GmbH med 25 432 107 kr och The Sterilizing Equipment Co. Ltd med 16 942 000 kr. Genom beslut den 20 mars 2000 vägrade skattemyndigheten bolaget avdrag taxeringsåret 1998 för outnyttjat underskott hänförligt till 1997 års taxering med 15 655 489 kr. Länsrätten i Hallands län avslog genom domar den 7 juli 2000 bolagets överklaganden av skattemyndighetens beslut. Sedan bolaget överklagat länsrättens domar avslog Kammarrätten i Göteborg överklagandena i domar den 1 mars 2001. - Bolaget överklagade och anhöll att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd och yrkade i första hand att målen skulle återförvisas till kammarrätten för förnyad prövning. I andra hand yrkade bolaget att Regeringsrätten skulle medge de yrkade avdragen och bifalla bolagets framställning om ersättning för kostnader i kammarrätten. För det fall prövningstillstånd inte meddelades, ansökte bolaget om resning i målen. Slutligen yrkade bolaget ersättning för sina kostnader i Regeringsrätten. -Regeringsrätten (2003-11-14, Lindstam, Eliason, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd eller bifalla de i överklagandena framställda yrkandena om ersättning för kostnader i målet enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. - Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Bolagets överklaganden har kommit in i rätt tid och har kunnat prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att bolagets ansökningar om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgöranden står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningarna om resning. - Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader i Regeringsrätten. (fd II 2003-11-04, Wetterfors)

*REGI

*INST