RÅ 2003 not 2

Kammarrätten hade inte tagit del av handlingar som begärts utlämnade och målet återförvisades därför till kammarrätten

Not 2. Överklagande av T.A. i mål ang. utlämnande av allmän handling. - T.A. begärde hos AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) att få ta del av prisuppgifter i samtliga trafikavtal samt respektive kvalitetsbilaga. Genom beslut den 2 april 2002 avslog SL hans begäran med hänvisning till 6 kap. 1 § och 8 kap. 10 §sekretesslagen (1980:100). T.A. överklagade beslutet. -Kammarrätten i Stockholm (2002-04-26) fann att sekretess enligt 6 kap. 1 § första stycket sekretesslagen gällde för uppgifterna i avtalen och kvalitetsbilagorna och avslog därför överklagandet. - T.A. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (2003-01-07, Nilsson, Schäder, Melin, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det synes framgå av handlingarna i målet att kammarrätten inte från SL infordrat de handlingar som begärts utlämnade. Regeringsrätten utgår därför från att kammarrätten har avgjort målet utan att ha tillgång till dessa handlingar. - Enligt 8 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall rätten tillse att ett mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. - Det stora flertalet bestämmelser i sekretesslagen är uppbyggda så, att sekretess gäller för uppgift om det kan förutses att dess röjande kan medföra skada eller men för något i lagen angivet intresse. Bedömningen av om sekretess gäller skall ske med tillämpning av vad som brukar betecknas som ett rakt eller ett omvänt skaderekvisit. Det raka skaderekvisitet innebär att sekretess gäller om det kan antas att en viss skada uppkommer om uppgiften röjs. Det omvända rekvisitet innebär att sekretess gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan skada. Även bestämmelserna i 6 kap. 1 § och 8 kap. 10 §sekretesslagen innebär att sådana bedömningar skall göras. Enligt 6 kap. 1 § gäller sekretess i myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Enligt 8 kap. 10 § gäller sekretess hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden för enskild som har trätt i affärsförbindelse med myndigheten om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. - I mål om rätt att ta del av allmän handling skall således domstolen regelmässigt bedöma om ett utlämnande av den handling som efterfrågas medför att uppgift röjs och att detta kan leda till förfång för ett i lagen angivet intresse. Den bedömningen måste ske med utgångspunkt i de uppgifter som återfinns i handlingen och förutsätter därför att domstolen tar del av innehållet i den handling som begärs utlämnad. - I förevarande mål har kammarrätten inte tagit del av de handlingar som T.A. begärt utlämnade. Regeringsrätten finner därför att det finns skäl att meddela prövningstillstånd samt upphäva den överklagade domen och visa målet åter till kammarrätten för ny handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och visar målet åter till kammarrätten för ny handläggning. (fd II 2002-11-27, Bergquist) - Regeringsråden Schäder och Nord deltog inte vid avgörandet av frågan om prövningstillstånd.

*REGI

*INST