RÅ 2003 not 203

Regeringsrätten skulle inte pröva ansökan om resning i ärende i vilket varken regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet var högsta instans

Not 203. Ansökan av L.N. och B.L. om resning. -Länsstyrelsen i Älvsborgs län (1989-02-27) fastställde stadgar för Höga och Skärslycke m.fl. byars vägsamfällighet, Trollhättan kommun. Kammarrätten i Göteborg (1991-12-30) avslog L.N:s och B.L:s överklaganden av beslutet varefter Regeringsrätten i beslut den 10 mars 1994 inte meddelade prövningstillstånd. - L.N. och B.L. yrkade hos Regeringsrätten att besluten skulle upphävas liksom andra beslut fattade av bl.a. fastighetsbildningsmyndigheten, fastighetsregistermyndigheten och föreningsstämman i en samfällighetsförening. De yrkade vidare bl.a. skadestånd. - Regeringsrätten (2003-12-10, Lindstam, Almgren, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar L.N:s och B.L:s skrivelse som en ansökan om resning. - Enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall resning i avgjort ärende beviljas av Regeringsrätten eller, i den mån det föreskrives i lag, av en lägre förvaltningsdomstol, när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. I annat fall beviljas resning av Högsta domstolen eller, i den mån det föreskrives i lag, av annan domstol som icke är förvaltningsdomstol. - Av de ärenden som omfattas av resningsansökningen är det endast i det ärende i vilket Länsstyrelsen i Älvsborgs län meddelat beslut den 27 februari 1989 som regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. Ansökningen kan därför tas upp till prövning i denna del men skall i vad den avser övriga ärenden avvisas. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad L.N. och B.L. anfört utgör inte skäl för resning i det ärende som Regeringsrätten tar upp till prövning. - Övriga yrkanden kan inte lagligen prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen i vad den avser Länsstyrelsens i Älvsborgs län beslut den 27 februari 1989. - Regeringsrätten avvisar ansökningen i övrigt. (fd II 2003-11-26, Perttu)

*REGI

*INST