RÅ 2003 not 205

Utgifter för till- och ombyggnad av fastighet (avslag)

Not 205. Ansökan av K.B. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1994. - K.B. redovisade i sin deklaration till ledning för 1995 års taxering försäljning av fastigheten Landforsen 1:25 i Ludvika kommun. Sedan hon bl.a. tillgodofört sig förbättringskostnader om 120 000 kr för år 1960 (till- och ombyggnad) och 100 000 kr för år 1988 (fasadrenovering) uppkom ingen realisationsvinst. Skattemyndigheten hänförde försäljningen till 1994 års taxering och beräknade realisationsvinsten till 202 500 kr. Länsrätten i Dalarnas län avslog K.B:s överklagande i dom den 11 december 1997. K.B. överklagade men Kammarrätten i Sundsvall avslog överklagandet i dom den 31 januari 2000 efter att ha funnit att K.B. inte visat att hon var berättigad till något avdrag för uppgivna förbättringskostnader för år 1988 och att skäliga förbättringskostnader för år 1960 kunde bestämmas till 5 000 kr. - I ansökningen om resning åberopade K.B. en av en byggmästare utfärdad faktura om 94 000 kr i vilken angavs att betalning skett den 3 juni 1960. K.B. beräknade beskattningsbar realisationsvinst till 26 180 kr. - Riksskatteverket (RSV) ansåg i yttrande till Regeringsrätten att det saknades skäl för resning. Verket anförde vidare bl.a. följande. En total nybyggnadskostnad på 94 000 kr motsvarade en boyta om närmare 160 kvm. Det är orimligt att kostnaden för tillbyggnaden skulle motsvara nyproduktionskostnaden för ett hus om 160 kvm. Av inlämnade fotografier framgår emellertid att det har skett en mindre tillbyggnad av huset och att fasadbeklädnaden har ändrats. K.B. har inte kunnat styrka utgiften för tillbyggnaden varför den får uppskattas till ett skäligt belopp. Kammarrätten har funnit skäligt att bestämma avdraget i denna del till 5 000 kr före indexuppräkning. Något skäl att frångå kammarrättens uppskattning av utgiftens storlek föreligger inte. Vidare bör den avdragsgilla kostnaden för ny fasadbeklädnad numera skäligen kunna uppskattas till 30 000 kr. Med beaktande av en anskaffningskostnad baserad på 1952 års taxeringsvärde och efter indexuppräkning och tillgodoräknande av fasta belopp skulle realisationsvinsten kunna bestämmas till 160 000 kr. Även om realisationsvinsten således numera skulle kunna bestämmas till ett lägre belopp än tidigare kan detta dock enligt RSV:s mening inte utgöra synnerliga skäl för att genom resning ändra den lagakraftvunna taxeringen. -Regeringsrätten (2003-12-12, Nordborg, Eliason, Wennerström, Ersson, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Utredningen i målet ger i och för sig vid handen att vissa avdragsgilla utgifter lagts ned på till- och ombyggnad av bostadsbyggnaden på fastigheten. Det framstår emellertid som i hög grad oklart hur stora dessa utgifter varit och vilka arbeten de avsett. Även med beaktande av vad K.B. anfört, bl.a. angående omständigheterna kring den återfunna fakturan från byggmästaren, har det dock enligt Regeringsrättens uppfattning inte framkommit något sådant särskilt förhållande som gör att det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2003-10-29, Bolin)

*REGI

*INST