RÅ 2003 not 210

Väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked)

Not 210. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade A om han efter förvärv av en jordbruksfastighet skulle få väsentlig anknytning till Sverige. -Skatterättsnämnden (2003-06-24, André, ordf., Wingren, Brydolf, Silfverberg, Ståhl, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Enbart den omständigheten att A förvärvar fastigheten skall inte medföra att han får väsentlig anknytning till Sverige enligt bestämmelserna i 3 kap. 3 § första stycket 3 jämfört med 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229). - Motivering. A är svensk medborgare. Sedan mer än 20 år är han bosatt utomlands. Han bor sedan år 1990 i Storbritannien tillsammans med sin familj och har en chefsbefattning i en internationell koncern. År 1996 förvärvade A en privatbostadsfastighet med en angränsande jordbruksfastighet i Nynäshamns kommun för att användas som fritidsbostad av familjen. Jordbruksfastigheten är på 10 ha, varav 5 ha öppen mark och 5 ha skog. Han bedriver ingen jordbruksverksamhet på fastigheten. I ansökningen har lämnats som en förutsättning att innehaven av fastigheterna inte medför att han har väsentlig anknytning hit. - A överväger att förvärva ytterligare en jordbruksfastighet i Nynäshamns kommun, belägen i närheten av de båda andra fastigheterna. Fastigheten består av 56 ha skog, 17 ha skogsimpediment, 17 ha åker och 6 ha betesmark och har ett marknadsvärde på ca 20 miljoner kr. På fastigheten finns tre bostadshus, en mangårdsbyggnad på 400 kvm, en rättarbostad på 180 kvm och en arbetarbostad på 80 kvm. Avsikten är att fastigheten skall användas för fritids- och rekreationsändamål av A och hans familj under ett fåtal veckor årligen. A:s delaktighet i fastighetens drift kommer att vara enbart av övergripande natur och inte alls avse dess löpande förvaltning. Det får vidare uppfattas ha lämnats som en förutsättning att varken A:s hustru eller barnen kommer att ta del av fastighetens drift. För att säkra byggnadernas tillsyn och underhåll kommer de att hyras ut för ca 500 000 kr per år. Åker- och betesmarken skall sannolikt arrenderas ut till den nuvarande arrendatorn för ca 10 000 kr per år. Skogen skall skötas i enlighet med etablerad skogsplan och vid behov av avverkning och plantering kommer utomstående personal att hyras in. - Med hänsyn till vad som uppgetts i ärendet finner nämnden att enbart det förhållandet att A förvärvar fastigheten under de angivna förutsättningarna innebär inte att han får väsentlig anknytning till Sverige. - Riksskatteverket (RSV) överklagade förhandsbeskedet och yrkade att A efter ett förvärv av fastigheten skulle få väsentlig anknytning till Sverige. RSV anförde bl.a. följande. Mot bakgrund av de uppgifter som lämnats i ansökan kan det konstateras att den löpande förvaltningen inte överlåtits på någon utomstående person. Förvaltningen får därför anses skötas av A själv med hjälp av inhyrd personal. Därtill kommer att marknadsvärdet på de aktuella jordbruksfastigheterna är cirka 20 miljoner kr. Den omsättning för kalenderåret som anges i ansökan är relativt låg men det måste beaktas att skogsbeståndet kan antas ge betydande intäkter sett över en längre tidsperiod. Omständigheterna är därför jämförbara med dem i RÅ 1989 ref. 103. - A bestred bifall till RSV:s överklagande. Han anförde bl.a. följande. Skötseln av skogsmarken kommer att ske i enlighet med fastlagd skogsbruksplan. Med hänsyn till hans begränsade vistelsetid i Sverige samt till att han saknar grundläggande kunskaper om skötsel av skog kommer såväl tillsynen av skogen som eventuellt underhåll av denna att omhändertas av en fristående sakkunnig. Denne kommer i sin tur att kontraktera ytterligare personal vid behov. Någon avverkning av skog kommer inte att ske utöver vad som anges i skogsbruksplanen. A åberopade även ett intyg utfärdat den 7 september 2003 enligt vilket den årliga intäkten av skogsbruket kunde förväntas uppgå till 10 000-20 000 kr per år under överskådlig tid. - RSV hemställde att Regeringsrätten skulle avgöra överklagandet på grundval av de förutsättningar som angetts i ansökan och anförde att uppgiften att såväl tillsyn som underhåll av skogen skall omhändertas av en fristående sakkunnig inte fanns med i ansökan om förhandsbesked. - Regeringsrätten (2003-12-17, Lavin, Nordborg, Eliason, Ersson, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2003-11-26, Haggren)

*REGI

*INST