RÅ 2003 not 24

Arbetsplan för väg och indragning av väg (rättsprövning, avslag)

Not 24. Ansökan av B.J. m.fl. om rättsprövning av beslut ang. arbetsplaner för väg m.m. -Vägverket (1998-06-09) beslutade om fastställande av arbetsplaner för Norrortsleden, delarna Edsberg-Väsjön och Väsjön Täby Kyrkby, samt indragning av väg, Sollentuna, Upplands-Väsby och Täby kommuner, Stockholms län. - B.J. m.fl. överklagade Vägverkets beslut. - Regeringen (Näringsdepartementet, 2002-06-27) avslog överklagandena i de delar dessa prövades. - I ansökningen om rättsprövning anfördes bl.a. att ärendet inte handlagts på ett demokratiskt sätt, att regeringens beslut fattats endast tio dagar efter det att ett yttrande kommit in där en sträckning av Norrortsleden enligt det billigare och från bl.a. miljösynpunkt fördelaktigare alternativ 6 föreslagits i stället för det av Vägverket valda alternativet 5, att alternativ 6 därför inte kunnat bli föremål för en allsidig och saklig behandling samt att bullernivåerna för de boende vid Turebergstunnelns södra mynning med det valda alternativet skulle bli oacceptabelt höga. - Regeringsrätten (2003-02-25, Lindstam, Almgren, Melin, Stävberg, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot de i 1 kap. 9 § regeringsformen uppställda kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen innefattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad först gäller invändningen att regeringen alltför snabbt fattat beslut i ärendet bör beaktas att alternativ 6, även under tidigare skeden av beslutsprocessen rörande Norrortsleden, av enskilda framhållits som ett i flera avseenden bättre alternativ än det av Vägverket valda. Så skedde t.ex. i samband med att regeringen den 12 februari 1998 överprövade beslut om detaljplaner för Norrortsleden (se Regeringsrättens avgöranden den 26 mars 1999 i mål om rättsprövning, RÅ 1999 not. 51 och 52). Mot den bakgrunden kan Regeringsrätten inte finna att ärendet handlagts så snabbt att regeringen inte kunnat ge det en allsidig och saklig behandling eller att ärendet annars handlagts på ett felaktigt sätt. - När det så gäller de invändningar som i sak framställs mot de fastställda arbetsplanerna är att märka att de tillämpliga bestämmelserna är allmänt hållna och att utrymmet för olika bedömningar därför är förhållandevis stort. Med beaktande av samtliga redovisade omständigheter och mot bakgrund av myndigheternas relativt vida bedömningsramar finner Regeringsrätten att de överväganden som Vägverket och regeringen gjort får anses ligga inom ramen för den handlingsfrihet som lagstiftningen ger. - Regeringsrätten finner således att regeringens avgörande inte strider mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2003-02-05, Bäckström)

*REGI

*INST