RÅ 2003 not 30

Besvärsrätt, saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Arbetslöshetskassa hade inte rätt att överklaga kammarrätts avgörande

Not 30. Överklagande av Målarnas arbetslöshetskassa ang. arbetslöshetsförsäkring. - Sedan P.H. överklagat Målarnas arbetslöshetskassas beslut den 21 augusti 2001 angående ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring avslog Länsrätten i Stockholms län enligt dom den 31 januari 2002 hans överklagande. P.H. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Stockholm som genom dom den 13 december 2002 upphävde underinstansernas avgöranden och visade målet åter till arbetslöshetskassan. - I överklagandet yrkade Målarnas arbetslöshetskassa att kammarrättens dom skulle undanröjas. -Regeringsrätten (2003-03-05, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 59 § lagen om arbetslöshetsförsäkring för Arbetsmarknadsstyrelsen det allmännas talan i Regeringsrätten. Regeln medför att Målarnas arbetslöshetskassa inte har rätt att överklaga kammarrättens dom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2003-02-24, M. Olsson)

*REGI

*INST