RÅ 2003 not 39

Beslut att anta detaljplan för ändring från fritidsboende till permanentboende

Not 39. Ansökan av E.H., B.S. och S.S.S. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Värmdö kommun (2000-03-29) antog med ändring av den gällande detaljplanen en ny detaljplan för Saltarö 3:695 i kommunen. Enligt den äldre planen var fastigheten avsedd för fritidsboende med bestämmelser som skulle motverka permanentbebyggelse. Syftet med den nya planen var att tillgodose de krav som ett permanentboende på fastigheten medförde. E.H., B.S. och S.S.S. överklagade beslutet men länsstyrelsen avslog överklagandet. E.H., B.S. och S.S.S fullföljde sin talan och anförde bl.a. följande. Beslutet innebar att ett väl fungerande fritidsområde förstördes. Varken hus eller infiltrationsanläggning borde byggas på fastigheten eftersom den ligger lågt och delvis var kraftigt vassbevuxen. De redogjorde också för den kommunala handläggning som föregått beslutet att anta planen och hävdade att handläggningen varit felaktig. - Regeringen (Miljödepartementet, 2000-10-16)avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut: Det ankommer inte på regeringen att pröva vad de klagande framfört om att kommunen tidigare på ett felaktigt sätt handlagt frågor om tillstånd att få bygga på den aktuella fastigheten. Regeringen har i detta ärende att pröva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Saltarö 3:695. Regeringen finner därvid att detaljplanen inte kan anses medföra sådana olägenheter för E.H. eller B.S. och S.S.S. att den till följd härav inte kan godtas. Vad de anfört utgör inte heller i övrigt skäl för att regeringen med anledning av deras överklagande skall upphäva beslutet att anta planen. Överklagandet bör därför avslås. - E.H., B.S. och S.S.S. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas. Till stöd för sin talan anförde de bl.a. följande. Detaljplanen hade tillkommit sedan byggnadsnämnden på ett felaktigt sätt handlagt frågan om tillstånd att få bygga på fastigheten Saltarö 3:695. Planen avsåg endast denna fastighet. Beslutet påverkar dock hela fritidsområdet. Den tidigare för hela området gällande detaljplanen borde därför få gälla utan undantag. - Regeringsrätten (2003-03-13, Lavin, Wennerström, Ersson, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i detaljplaneärenden enligt plan- och bygglagen (1987:10) eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt sökandena har angett. Det framgår inte heller av omständigheterna att beslutet på något annat sätt klart strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2003-02-19, Liljeros)

*REGI

*INST