RÅ 2003 not 46

Lagerfastigheter i bolags byggnadsrörelse ansågs behålla sin karaktär också efter det att bolagets aktiva byggnadsrörelse avyttrats och även fastigheter som därefter förvärvades ansågs erhålla denna karaktär (förhandsbesked)

Not 46. Överklagande av Fastighetsbolaget A.A. AB (fastighetsbolaget) av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav fastighetsbolaget bl.a. följande. A.A. äger 87,4 procent av aktierna i fastighetsbolaget. Resterande aktier ägs av närstående till A.A. - A.A. med familj äger också fåmansföretaget Byggnadsingenjör A.A. AB (byggbolaget) som bedriver byggnadsrörelse. A.A. arbetar aktivt i byggbolaget. - Fastighetsbolaget bedrev t.o.m. 1983-12-31 byggnadsrörelse. Byggnadsrörelsen avyttrades 1984-01-01 till byggbolaget. Fastighetsbolaget äger dock fortfarande fjorton fastigheter som förvärvades under den tid då fastighetsbolaget bedrev byggnadsrörelse. Betydande ny-, till- och ombyggnadsarbeten har utförts på dessa fastigheter inom ramen för den byggnadsrörelse som tidigare bedrivits i fastighetsbolaget. Fastigheterna redovisades i bokslutet 1983-12-31 som omsättningstillgångar hos fastighetsbolaget. - Fastighetsbolaget har efter avyttringen av byggnadsrörelsen förvärvat ytterligare ett stort antal fastigheter i förvaltningssyfte. Bolagets fastighetsbestånd hyrs ut för lokal- och bostadsändamål. Någon handel med fastigheter har inte förekommit eftersom endast någon mindre fastighet har avyttrats under den tid bolaget bedrivit fastighetsförvaltning. Även löpande arbeten i form av reparation och underhåll har utförts på fastighetsbeståndet av byggbolaget. - Avsikten med ansökan om förhandsbesked var bl.a. att få klarhet i vilka fastigheter i fastighetsbolaget som var anläggnings- respektive omsättningstillgångar. - Fastighetsbolaget önskade därför svar på bl.a. följande fråga. Är de fastigheter i Fastighetsbolaget A.A. AB som förvärvats t.o.m. 1983-12-31 att betrakta som omsättningstillgångar och de fastigheter som har förvärvats därefter att betrakta som anläggningstillgångar (fråga 3). -Skatterättsnämnden (2001-09-20, André, Wingren, Björkman, Silfverberg, Svensson, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. - Fråga 3. Samtliga de av fastighetsbolaget ägda fastigheterna utgör lagertillgångar för bolaget. - Motivering. Av handlingarna framgår bl.a. följande. A.A. 87,4 procent av aktierna i fastighetsbolaget. Resterande aktier ägs av närstående till A.A. A.A. med familj äger också Byggnadsingenjör A.A. AB (byggbolaget). - Byggnadsverksamheten i fastighetsbolaget startades 1963 av A.A:s far. A.A. övertog i början på 1980-talet byggnadsverksamheten efter förvärv av huvuddelen av aktierna i fastighetsbolaget genom arv och gåvor. Byggnadsverksamheten fortsatte att bedrivas i fastighetsbolaget t.o.m. utgången av 1983 då denna övertogs av byggbolaget. I fastighetsbolaget fanns då fjorton fastigheter. Fastigheterna bokfördes som omsättningstillgångar hos bolaget. Härefter har fastighetsbolaget fortlöpande förvärvat ytterligare fastigheter. Byggbolaget har utfört ny-, till- och ombyggnadsarbeten på flera av dessa fastigheter, i många fall av betydande omfattning. Vid utgången av 1999 innehade fastighetsbolaget fler än fyrtio fastigheter. - Fastighetsbolaget vill ha besked om karaktären på dess fastigheter anskaffade före respektive efter avyttringen av byggnadsrörelsen till byggbolaget (fråga 3). - Nämnden gör följande bedömning. - A.A. har övertagit och fortsatt den av fadern bedrivna byggnadsrörelsen genom fastighetsbolaget. Fastighetsbolaget innehar bl.a. ett antal fastigheter förvärvade under den tid då karaktären på dessa skall bestämmas enligt äldre rätt dvs. enligt vad som gällde enligt den upphävda kommunalskattelagen (1928:370) före ikraftträdandet den 1 juli 1981 av lagen (1981:295) om ändring av nämnda lag (jfr 4 kap. 39 § lagen /1999:1230/ om ikraftträdande av inkomstskattelagen). Dessa fastigheter får med tillämpning av äldre rätt anses som lagertillgångar i byggnadsrörelsen. - Enligt 27 kap. 4 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, gäller att om fastigheter förvärvas av någon som bedriver byggnadsrörelse blir fastigheten lagertillgång hos förvärvaren. Enligt 5 § 2 IL gäller inte bestämmelserna i 4 § IL om förvärvet uppenbarligen helt saknar samband med byggnadsrörelsen. - De fastigheter som fastighetsbolaget förvärvade under byggnadsrörelsetiden behåller karaktären av lagertillgångar även efter det att den aktiva rörelseverksamheten övergick till byggbolaget. De fastigheter som fastighetsbolaget förvärvat därefter kan med hänsyn till omständigheterna inte anses uppenbarligen sakna samband med den tidigare bedrivna byggnadsrörelsen. Nämndens slutsats är att samtliga bolagets fastigheter utgör lagertillgångar hos fastighetsbolaget (fråga 3). - Fastighetsbolaget överklagade förhandsbeskedet såvitt avsåg svaret på fråga 3 och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att samtliga fastigheter som bolaget förvärvat fr.o.m. 1984 utgjorde anläggningstillgångar. I andra hand yrkade bolaget att de fastigheter som bolaget förvärvat fr.o.m. år 1994 skulle anses sakna samband med den tidigare bedrivna byggnadsrörelsen. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2003-03-24, Ragnemalm, Lavin, Ersson, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ansluter sig till Skatterättsnämndens bedömning i den del av förhandsbeskedet som omfattas av överklagandet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet i den del som omfattas av överklagandet. (fd I 2003-03-05, Heinefors).

*REGI

*INST