RÅ 2003 not 47

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde om ett kommunalt organ utgjorde en sådan fullmäktigeberedning vars beslut faller utanför tillämpningsområdet för laglighetsprövning / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde laglighetsprövning enligt kommunallagen (fråga om ett kommunalt organ utgjorde en sådan fullmäktigeberedning vars beslut faller utanför tillämpningsområdet för laglighetsprövning)

Not 47. Överklagande av V.H. och A.B. ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen. - Västra Götalandsregionens arvodesberedning beslutade den 25 september 2000 att bevilja tre avgående förtroendevalda ersättning för förlorad arbetsinkomst till och med den 31 december 2000. V.H. och A.B. överklagade beslutet hos Länsrätten i Vänersborg och anförde bl.a. att beslutet stred mot de av regionfullmäktige den 28 mars 2000 antagna arvodesreglerna. Länsrätten avvisade överklagandet genom beslut den 8 november 2000 (mål nr 2777-00) med motiveringen att arvodesberedningen är en beredning - i den mening som avses i kommunallagen - vars beslut inte kan överklagas. Sedan V.H. och A.B. fullföljt sin talan vägrade Kammarrätten i Göteborg prövningstillstånd. - I Regeringsrätten vidhöll V.H. och A.B. sin talan och yrkade att arvodesberedningens beslut skulle prövas. De anförde bl.a. att de kunde se ett mönster där sådana arvodesfrågor, beträffande vilka det fanns risk att beslutet skulle komma att strida mot kommunallagen eller av andra skäl skulle komma att överklagas, överläts för slutligt beslut till arvodesberedningen just för att det inte skulle kunna överklagas. - Västra Götalandsregionen bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Arvodesberedningens uppgift är att ta fram förslag till bestämmelser rörande olika ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Västra Götalandsregionen såsom arvoden, kostnadsersättningar, pension samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. Beslut om dessa förmåner fattas därefter av regionfullmäktige, sedan regionstyrelsen fått tillfälle att yttra sig. Arvodesberedningen skall också i de fall så erfordras tolka de av regionfullmäktige fastställda bestämmelserna (31 § i fullmäktiges arbetsordning). Vidare ankommer det enligt de av regionfullmäktige antagna arvodesbestämmelserna för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen på arvodesberedningen att svara för tolkning av och tillämpningsanvisningar avseende dessa bestämmelser. Nyssnämnda funktioner innebär inte att beredningen anförtrotts förvaltningsuppgifter. Det innebär endast att den kan göra tolkningar till ledning för förvaltningens tillämpning av arvodesreglerna. Även i vissa andra särskilt definierade frågor har fullmäktige uppdragit åt arvodesberedningen att fatta beslut. Det kan gälla t.ex. frågan om en enskild förtroendevalds pension med tillämpning av de av fullmäktige antagna bestämmelserna. Arvodesberedningen är en fullmäktigeberedning i kommunallagens mening och inte en nämnd, även om den fått sig tilldelat vissa beslutande funktioner. - I ett senare yttrande tillfogade Västra Götalandsregionen bl.a. följande. Ett antal tillämpningsfrågor gällande arvodesbestämmelserna har avgjorts av arvodesberedningen. Fram till dess att länsrätten gjorde bedömningen att arvodesberedningens beslut inte kunde överklagas, anslogs arvodesberedningens beslut på regionens anslagstavla. Det har aldrig varit regionens avsikt att undanhålla beslut från laglighetsprövning. -Regeringsrätten (2003-03-24, Ragnemalm, Lavin, Ersson, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i beslut denna dag avgjort mål nr 83-2001 (RÅ 2003 ref. 14) med samma klagande och motsvarande frågeställning. På där anförda skäl finner Regeringsrätten att kammarrätten också i förevarande mål borde ha meddelat prövningstillstånd med anledning av V.H:s och A.B:s överklagande av länsrättens beslut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar V.H. och A.B. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av deras överklagande av Länsrättens i Vänersborg beslut den 8 november 2000 i mål nr 2777-00. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2003-03-05, Nilsson)

*REGI

*INST