RÅ 2003 not 6

Ansökan om resning av G.H. i mål ang. utdömande av vite.- Byggnadsnämnden i Kiruna kommun förelade G.H. i beslut den 17 oktober 1996 vid vite av 25 000 kr att senast den 30 juni 1997 bygga om ett båthus till ett ordinärt envåningsbåthus enligt givet bygglov. G.H:s överklagade till Länsstyrelsen i Norrbottens län och sedan till Länsrätten i Norrbottens län utan annat resultat än att tiden för fullgörande av föreläggandet senarelades till den 31 augusti 1997. Länsrättens dom, meddelad den 4 april 1997, vann laga kraft. Byggnadsnämnden ansökte därefter om utdömande av förelagt vite. Länsrätten biföll ansökan i dom den 16 december 1997. Länsrätten och Kammarrätten i Sundsvall avslog G.H:s överklaganden. Slutligen beslutade Regeringsrätten den 15 februari 2000 att inte meddela prövningstillstånd

Not 6. Ansökan om resning av G.H. i mål ang. utdömande av vite.- Byggnadsnämnden i Kiruna kommun förelade G.H. i beslut den 17 oktober 1996 vid vite av 25 000 kr att senast den 30 juni 1997 bygga om ett båthus till ett ordinärt envåningsbåthus enligt givet bygglov. G.H:s överklagade till Länsstyrelsen i Norrbottens län och sedan till Länsrätten i Norrbottens län utan annat resultat än att tiden för fullgörande av föreläggandet senarelades till den 31 augusti 1997. Länsrättens dom, meddelad den 4 april 1997, vann laga kraft. Byggnadsnämnden ansökte därefter om utdömande av förelagt vite. Länsrätten biföll ansökan i dom den 16 december 1997. Länsrätten och Kammarrätten i Sundsvall avslog G.H:s överklaganden. Slutligen beslutade Regeringsrätten den 15 februari 2000 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen om resning anförde G.H. bl.a. att för att kunna efterkomma föreläggandet behövde han tillstånd av grannen för att med lastbil transportera tungt material över dennes tomt. Eftersom grannen inte tillät honom detta kunde han inte fullgöra föreläggandet. -Regeringsrätten (2003-01-17, Hulgaard, Almgren, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. G.H. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd I 2002-12-17, Hammarberg)

*REGI

*INST