RÅ 2003 not 66

Ansökan av L.O.Å., M.W. och B.W. om rättsprövning av ett beslut om bygglov. -Miljö- och byggnadsnämnden i Svalövs kommun (1998-08-10) beslutade att ändra ett bygglov för ett vindkraftverk på fastigheten Felestad 3:2 som Svalövs Lantbruksskolas Naturbruksgymnasium tidigare fått; ändringen innebar bl.a. att verket fick större effekt, rotordiameter och navhöjd

Not 66. Ansökan av L.O.Å., M.W. och B.W. om rättsprövning av ett beslut om bygglov. -Miljö- och byggnadsnämnden i Svalövs kommun (1998-08-10) beslutade att ändra ett bygglov för ett vindkraftverk på fastigheten Felestad 3:2 som Svalövs Lantbruksskolas Naturbruksgymnasium tidigare fått; ändringen innebar bl.a. att verket fick större effekt, rotordiameter och navhöjd. - L.O.Å. m.fl. överklagade beslutet. - Länsstyrelsen i Skåne län (2000-02-11) avslog överklagandet. - L.O.Å., M.W. och B.W. överklagade. Bl.a. anfördes att det hade varit naturligare att placera kraftverket i anslutning till Rönnetorps gård där skolan bedrev sin verksamhet. - Regeringen (Miljödepartementet, 2002-12-19) avslog överklagandena och anförde som skäl för sitt beslut: Det har inte framkommit att den avsedda åtgärden skulle innebära sådana betydande olägenheter för klagandena att beslutet om bygglov av det skälet inte skulle kunna godtas. Vad L.O.Å. samt M.W. och B.W. anfört utgör inte heller i övrigt skäl för att regeringen med anledning av deras överklaganden skall ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandena bör därför avslås. - Hos Regeringsrätten anförde L.O.Å. bl.a. att verket placerats så nära hans tomt att ljudnivån översteg gränsvärdet för hans boende medan M.W. och B.W. bl.a. anförde att kommunikationen med grannar inte skett på ett korrekt sätt. - Regeringsrätten (2003-04-11, Lavin, Nordborg, Wennerström, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Regeringsrätten finner att det inte har påvisats något fel vid ärendets handläggning som kan ha påverkat utgången. Sökandena har heller inte visat att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i bygglovsärenden. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2003-04-02, Hammarberg)

*REGI

*INST