RÅ 2003 not 7

Regeringens beslut att lämna uppdrag att för statens räkning förhandla om och träffa avtal angående statens jakträtt ansågs inte avse ett ärende enligt 11 kap. 11 § regeringsformen (avvisning)

Not 7. Ansökan av E.A. och G.B. om resning. - Enligt 10 a § jaktlagen (1987:259), som trädde i kraft den 1 juli 1992, har staten jakträtt på den mark som vid utgången av juni 1992 bl.a. ingick i kronoparken Grönbo i Örebro och Västmanlands län. Särskilda författningsbestämmelser rörande statens och Konungens särskilda rätt till jakt fanns redan tidigare. - E.A. förvärvade genom köpekontrakt den 13 mars och den 9 april 1992 mark som ingick i kronoparken Grönbo. I kontraktet intogs en bestämmelse enligt vilken han förband sig att utan krav på ersättning respektera statens och Konungens jakträtt. G.B. äger mark som vid utgången av juni 1992 ingick i kronoparken Grönbo. - Regeringen beslutade den 13 februari 1997 att till statschefen utan vederlag upplåta rätten till jakt på de områden som avsågs i 10 a § jaktlagen. Regeringen bemyndigade samtidigt AssiDomän AB att vid försäljning av mark som avsågs i 10 a § jaktlagen för statens räkning till köparen utan ersättning upplåta jakträtten för all framtid under förutsättning att statschefen förklarat sig beredd att avstå från dispositionsrätten till den upplåtna jakten. - E.A. och G.B. hemställde hos regeringen att den skulle utan vederlag för all framtid upplåta jakträtten på deras fastigheter åt dem. De åberopade att statschefen avstått från sin dispositionsrätt till den upplåtna jakträtten på deras fastigheter. Regeringen uppdrog i beslut den 18 februari 1999 åt AssiDomän AB att ingå de avtal varom överenskommelse kunde nås om upplåtelse av jakträtt på fastigheterna. I skälen för beslutet anfördes bl.a. att fastigheterna hade försålts före regeringens beslut den 13 februari 1997 och att köpeskilling och andra villkor för försäljningarnas genomförande hade bestämts under förutsättning att jakträtten inte skulle komma att disponeras av köparna. - E.A. träffade därefter ett avtal med AssiDomän AB enligt vilket den av honom i köpekontraktet gjorda jakträttsupplåtelsen skulle upphöra och han som ersättning härför skulle betala 33 800 kr. G.B. träffade ett avtal enligt vilket staten upplät jakträtten till henne för all framtid och hon som ersättning härför skulle betala 12 900 kr. - E.A. och G.B. ansökte om resning i dels det genom regeringens beslut den 18 februari 1999 avgjorda ärendet, dels de därefter ingångna avtalen med AssiDomän AB. Härutöver yrkade de återbetalning av vad de erlagt i ersättning på grund av avtalen jämte ränta samt skadestånd. De anförde bl.a. att regeringen handlat i strid med 2 kap. 18 § regeringsformen genom att förbehålla staten rätten till jakt på fastigheterna och därefter upplåta jakträtten mot vederlag till fastighetsägaren utan att det förelegat något allmänt intresse för denna inskränkning i användningen av marken. -Regeringsrätten (2003-01-17, Hulgaard, Almgren, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 11 kap. 11 § första stycket regeringsformen skall resning i avgjort ärende beviljas av Regeringsrätten eller i den mån det föreskrivs i lag, av en lägre förvaltningsdomstol, när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. - Regeringen har i sitt beslut den 18 februari 1999 lämnat ett uppdrag till AssiDomän AB att för statens räkning förhandla om och träffa avtal angående statens jakträtt. Regeringsbeslutet gäller därmed inte ett ärende som avses i 11 kap. 11 § regeringsformen utan är - i den mån det kan anses innefatta ett ställningstagande till E.A:s och G.B:s begäran om att erhålla jakträtten utan vederlag - närmast att se som ett partsbesked. Inte heller ansökningarna om resning avseende avtalet med AssiDomän AB avser ett ärende som avses i nyssnämnda lagrum. Ansökningarna om resning kan därför inte tas upp till prövning av Regeringsrätten. - Det ankommer inte heller på Regeringsrätten att pröva de yrkanden som E.A. och G.B. i övrigt har framställt. Yrkandena skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna om resning samt övriga yrkanden. (fd I 2002-12-17, Hammarberg)

*REGI

*INST