RÅ 2003 not 81

Ersättning för kostnader i ärenden om mål om skatt m.m. / Ersättning beviljades i mål om avdrag för underskott i kommanditbolag / Fråga om rätt ordning för skattemyndighetens prövning av rätten till avdrag för underskott när ackord medgivits i förvärvskällan / Frågan om påförande av skattetillägg till följd av skattskyldigs underlåtenhet att upplysa om att ackord medgivits det år de underskott uppkommit skulle prövas vid taxeringen för det beskattningsår som följde efter underskottsåret / Bestämmelsen i 11 § lagen om avdrag för underskott av näringsverksamhet ansågs i det fall ackord medgivits ett kommanditbolag i vilket ett aktiebolag var delägare avse aktiebolagets underskott och inte kommanditbolagets underskott

Not 81. Överklagande av Granstedt Guppen AB (bolaget) ang. avdrag för underskott i kommanditbolag vid inkomsttaxering 1995. - Bolaget redovisade i sin deklaration vid 1995 års taxering underskott av näringsverksamhet med 967 281 kr. I resultatet ingick ett avdrag för förlust från kommanditbolaget Nordvest nr 2 (kommanditbolaget), vari bolaget var komplementär, med 10 055 994 kr. Kommanditbolaget hade under beskattningsåret erhållit ackord med större belopp än det underskott som kommanditbolaget redovisat. Skattemyndigheten taxerade bolaget i enlighet med deklarationen. Riksskatteverket (RSV) överklagade beslutet hos Länsrätten i Göteborgs och Bohus län och yrkade att bolaget skulle vägras avdrag för kommanditbolagets underskott med hänsyn till att det är kommanditbolagets underskott som avses i 11 § lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet, LAU. Länsrätten ändrade skattemyndighetens beslut endast på så sätt att fastställt underskott av näringsverksamhet i bolaget undanröjdes. RSV fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Göteborg, som beslutade att bolaget inte hade rätt till avdrag för underskott från kommanditbolaget. - Bolaget yrkade att bli taxerat i enlighet med deklarationen. Bolaget begärde ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. för sina kostnader i Regeringsrätten med 40 000 kr exklusive mervärdesskatt. - RSV bestred bifall till överklagandet. -Regeringsrätten (2003-05-05, Ragnemalm, Nordborg, Ersson, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolagets talan avser att det skall medges avdrag för underskottet från kommanditbolaget vid 1995 års taxering. - I avgörandet RÅ 2002 not. 143 har Regeringsrätten beträffande en motsvarande situation uttalat att det inte är kommanditbolagets underskott som avses i 11 § LAU utan det delägande aktiebolagets. I detta rättsfall fann Regeringsrätten också att bl.a. frågan om det föreligger avdragshinder för underskott på grund av ackord skall prövas först vid taxeringen för det beskattningsår som följer närmast efter underskottsåret (se även RÅ 1999 ref. 59). - Regeringsrätten finner därför att underinstanserna inte borde ha prövat frågan om avdragshinder på grund av ackord vid den i målet aktuella taxeringen. - Det anförda innebär att bolaget har rätt till avdrag för underskott i kommanditbolaget vid 1995 års taxering. Någon anledning att bestämma underskottet till annat belopp än det av bolaget i deklarationen redovisade föreligger inte. - Med hänsyn till utgången i målet är bolaget berättigat till ersättning för kostnader i målet i Regeringsrätten. Ersättning bör beviljas med skäliga 20 000 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller överklagandet och förklarar, med upphävande av länsrättens och kammarrättens domar, att Granstedt Gruppen AB är berättigat till yrkat avdrag för underskott med 10 055 994 kr. - Regeringsrätten beviljar bolaget ersättning av allmänna medel för kostnader i Regeringsrätten med 20 000 kr. (fd I 2003-04-02, Abrahamsson)

*REGI

*INST