RÅ 2003 not 89

Överlåtelse av kapitalförsäkring behandlades enligt kapitalvinstreglerna / Inverkan på beskattningsunderlag av överföring av pensionsutfästelser (förhandsbesked) / Överlåtelse av kapitalförsäkring behandlades enligt kapitalvinstreglerna (förhandsbesked) / Särskild löneskatt på pensionskostnader (inverkan på beskattningsunderlag av överföring av pensionsutfästelser) / En före detta arbetsgivare ansågs berättigad till avdrag för ersättning för överförda pensionsutfästelser i form av en kapitalförsäkring (förhandsbesked) / När det bolag där den skattskyldige tidigare var anställd utfäst en direktpension, säkerställd av en av bolaget förvärvad kapitalförsäkring, inträdde skattskyldigheten för den skattskyldige först när pensionen betalades ut trots att denne dessförinnan kunde påverka placeringen av medel som tillhörde kapitalförsäkringen (förhandsbesked)

Not 89. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader. - I en ansökan om förhandsbesked anfördes bl.a. följande. AB X (bolaget) har gjort en utfästelse om direktpension till bl.a. A. Utfästelsen avses att säkerställas av bolaget genom att en utländsk kapitalförsäkring tecknas. Kapitalförsäkringen kommer att ägas av bolaget. Kapitalförsäkringen skall sedan pantförskrivas till A. Bolaget överväger nu att överföra ansvaret för direktpensionsutfästelsen till ett pensionsadministrationsbolag, Y i Luxemburg. Y är ett helägt dotterbolag till X, som är registrerat hos Luxemburgs motsvarighet till svenska Finansinspektionen. Som vederlag till Y för överföringen av ansvaret för pensionsutfästelsen överlåts den tecknade utländska kapitalförsäkringen. Överföringen av ansvaret för direktpensionsutfästelsen sker inte i samband med någon överlåtelse av näringsverksamhet och A byter inte arbetsgivare. I Luxemburg sker sedan ny pantsättning av kapitalförsäkringen till A. Kapitalförsäkringen kommer hela tiden att ägas av Y. När A går i pension betalar Y ut pensionsbeloppen till honom direkt i sin helhet eller löpande efter A:s anvisningar. - Följande frågor ställdes. -Fråga 1. Har bolaget avdragsrätt för ett belopp motsvarande kapitalförsäkringens värde vid övertagandetidpunkten i samband med att Y tar över ansvaret för pensionsutfästelsen? - Fråga 2.  Kommer värdet på kapitalförsäkringen vid tidpunkten för överföringen till Y att ses som en pluspost enligt 2 § första stycket e lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, SLPL, i bolagets underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader? - Fråga 3. Skall A - alldeles oavsett om han helt saknar rätt att styra placeringarna i den utländska kapitalförsäkringen eller inte - beskattas såsom för inkomst av tjänst vid Y:s övertagande av pensionsåtagandet från bolaget eller först när beloppen betalas ut till honom? - Skatterättsnämnden (2002-12-06, André, ordf., Wingren, Brydolf, Silfverberg, Ståhl, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Fråga 1. X AB har rätt till avdrag för ett belopp motsvarande kapitalförsäkringens värde vid övertagandetidpunkten i samband med att Y tar över ansvaret för pensionsutfästelsen. - Fråga 2. Värdet på kapitalförsäkringen vid tidpunkten för överringen till Y skall ses som en pluspost i bolagets underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader enligt 2 § första stycket e lagen SLPL. - Fråga 3. A skall beskattas först när pensionen betalas ut till honom. - Fråga 4. En överlåtelse av kapitalförsäkringen skall behandlas enligt kapitalvinstreglerna i 44 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Vinsten eller förlusten beräknas som skillnaden mellan ersättningen minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. I omkostnadsbeloppet ingår utgifter för premier. - Motivering. A var tidigare anställd i X AB och bolaget har utfäst en direktpension till honom som skall säkerställas genom att X AB förvärvar en utländsk kapitalförsäkring. Kapitalförsäkringen skall sedan pantförskrivas till A. A är numera anställd i ett annat bolag i X-koncernen. X AB överväger att överföra ansvaret för pensionsutfästelsen till Y mot att kapitalförsäkringen överlåts till Y som vederlag. - Fråga 1. Enligt 28 kap. 26 § IL skall ersättning som lämnas till den som tar över ansvaret för pensionsutfästelser dras av och ersättning som en skattskyldig får för att ta över sådant ansvar tas upp. - Genom Regeringsrättens avgörande RÅ 2000 ref. 28 klarlades att det föreligger avdragsrätt även för ersättningar i samband med att ett utländskt rättsubjekt övertar ansvar för pensionsutfästelser. Anledning saknas att göra en annan bedömning här. X AB har således rätt till avdrag med ett belopp som motsvaras av värdet på kapitalförsäkringen. - Fråga 2. Enligt 2 § första stycket SLPL skall beskattningsunderlaget till särskild löneskatt beräknas som den under beskattningsåret uppkomna skillnaden mellan ett antal plusposter, a-e, och minusposter, f-j. Beskattningsunderlaget skall ökas med utgiven ersättning för av annan övertagen pensionsutfästelse (e) och minskas med erhållen ersättning för övertagen pensionsutfästelse (i) . Av 2 § fjärde stycket SLPL framgår att om den som övertar en pensionsutfästelse inte är skattskyldig enligt denna lag skall den som tidigare utfäst pensionen under posten e i första stycket ta upp det verkliga värdet av den övertagna utfästelsen om detta är högre än den utgivna ersättningen. - Som en konsekvens av svaret på fråga 1 skall X AB ta upp ersättningen för övertagandet av pensionsansvaret under posten e i beräkningsschemat. Beloppet motsvaras av det avdragsgilla beloppet enligt svaret på fråga 1. - Fråga 3. Enligt 10 kap. 8 § IL skall inkomster tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del. - A skall - även om han skulle ges möjlighet att besluta om hur de medel som tillhör kapitalförsäkringen placeras - beskattas såsom för intäkt av tjänst först när pensionsbeloppen faller ut. - Fråga 4. En överlåtelse av kapitalförsäkringen skall behandlas enligt kapitalvinstreglerna i 44 kap. IL. Betalda premier utgör en utgift för anskaffningen av kapitalförsäkringen och ingår därmed i omkostnadsbeloppet, 44 kap. 14 § IL. - Riksskatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa det. - X AB och A tillstyrkte att förhandsbeskedet fastställdes. - Regeringsrätten (2003-04-29, Billum, Schäder, Almgren, Stävberg, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2003-04-29, M. Lindvall)

*REGI

*INST