RÅ 2003 not 96

Realisationsvinst skulle inte beaktas vid bedömningen av om en stiftelse uppfyllde fullföljdskravet (förhandsbesked) / Ränta och annan inkomst på grund av innehav av aktieobligation skulle beaktas vid bedömningen av om en stiftelse uppfyllde fullföljdskravet / Ränta och annan inkomst på grund av innehav av aktieobligation men inte realisationsvinst skulle beaktas vid bedömningen av om en stiftelse uppfyllde fullföljdskravet i 7 kap. 6 § inkomstskattelagen

Not 96. Överklagande av Riksskatteverket och Stiftelsen Sällskapet Barnavård av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked anförde stiftelsen bl.a. följande. Stiftelsen är begränsat skattskyldig i enlighet med bestämmelserna därom i 7 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), IL. För att en stiftelse skall anses uppfylla kravet i 7 kap. 6 § IL på att i skälig omfattning främja det kvalificerat allmännyttiga ändamålet måste stiftelsen dela ut 75-80 procent av den löpande avkastningen för användning för detta ändamål. Enligt nuvarande regler behöver kapitalvinster inte delas ut för att fullföljdskravet skall anses uppfyllt. Det råder däremot oklarhet om vilka intäkter som skall hänföras till kapitalvinster och vilka som skall hänföras till löpande kapitalavkastning. Vid investering i en aktieobligation med en årlig utbetalning på 3-14 procent uppkommer för stiftelsen frågan hur avkastningen på obligationen skall bedömas i aktuella hänseenden. Stiftelsen frågade därför om avkastningen på aktieobligationen till någon del eller i sin helhet är sådan avkastning som skall beaktas vid bedömningen av om fullföljdskravet i 7 kap. 6 § IL är uppfyllt. -Skatterättsnämnden (2002-09-10, André, Wingren, Björkman, Hallberg Eriksson, Silfverberg, Ståhl, Virin): - Förhandsbesked.Den del av avkastningen som är hänförlig till ränta och annan inkomst på grund av innehav av tillgångar enligt 42 kap. 1 § första stycket IL skall beaktas vid bedömningen av om Stiftelsen Sällskapet Barnavård uppfyller fullföljdskravet i 7 kap. 6 § IL. - Motivering. Som en förutsättning för förhandsbeskedet gäller att stiftelsen är begränsat skattskyldig enligt 7 kap. IL. - Nämnden har i ett denna dag meddelat förhandsbesked avseende en enskild persons beskattning av avkastning på ifrågavarande typ av obligation funnit att av årlig utbetalning (oavsett om den utbetalas under löptiden eller i samband med inlösen) ett belopp motsvarande tre procent av obligationens nominella belopp skall anses utgöra ränteinkomst och att eventuell överskjutande del av den årliga utbetalningen skall anses utgöra annan inkomst på grund av innehav av tillgångar enligt 42 kap. 1 § första stycket IL. Nämnden fann vidare att vid avyttring under löptiden skall den del av ersättningen, som avser upplupen men inte förfallen ränta (räntekompensation), beskattas som ränteinkomst enligt 42 kap. 8 § IL. - Regeringsrätten har i RÅ 2001 ref. 17 uttalat att realisationsvinster enligt gällande rätt inte skall räknas in i avkastningen för en begränsat skattskyldig stiftelse. Detta betyder att det för en sådan stiftelse inte krävs att dess realisationsvinster används för stiftelsens ändamål vid bedömningen av om fullföljdskravet är uppfyllt. Med realisationsvinst bör avses det skatterättsliga begreppet (jfr Melz, Något om fullföljdskravet för allmännyttiga stiftelser, SvSkT 1998 s. 155 ff.), dvs. sådan avkastning som räknas som kapitalvinst enligt IL. - Riksskatteverket (RSV) begärde överprövning av Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att avkastningen på aktieobligationen under innehavstiden - oavsett om den skulle anses hänförlig till ränta eller till kapitalvinst eller skulle beskattas som annan inkomst på grund av innehav av tillgångar - skulle beaktas vid bedömningen av om stiftelsen uppfyllde fullföljdskravet. RSV anförde som stöd för sin talan bl.a. följande. Framväxten av olika slag av finansiella instrument har medfört att t.ex. en stiftelse numera kan placera sina tillgångar i sådana instrument som inte ger någon eller endast en mindre löpande avkastning utan i stället avkastning i form av värdestegring som skall beskattas enligt kapitalvinstreglerna. Det är oklart om den avkastning som ligger till grund för beräkningen av huruvida fullföljdskravet är uppfyllt fortfarande är identisk med sådan avkastning som beskattas som löpande avkastning i inkomsttaxeringshänseende. - Stiftelsen yrkade i första hand att den årliga avkastningen på aktieobligationen skulle anses utgöra sådan kapitalvinst som inte skulle beaktas vid bedömningen av om fullföljdskravet var uppfyllt. I andra hand yrkade stiftelsen att avkastningen i sin helhet skulle anses utgöra annan inkomst av tillgångar som skulle beaktas vid denna bedömning. - Regeringsrätten (2003-05-27, Ragnemalm, Lavin, Hulgaard, Ersson, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2003-05-13, Östman Johansson)

*REGI

*INST